Risikovurdering

Det vil til enhver tid finnes ulike risikoelementer som kan påvirke Tjenesteområde Eiendoms muligheter til å nå de målene som er beskrevet i dette strategidokumentet.

Risikoelementer kan være;

  • Langsiktighet i utøvelsen av aktivt eierskap til kommunal eiendomsportefølje.
  • Nødvendige økonomiske ressurser for å opprettholde et tilstrekkelig investerings- og vedlikeholdsnivå.
  • Organisasjonens evne til omstilling, utvikling og bruk av ny teknologi og innovasjon.
  • Evne til å opprettholde god tjenestefaglig kvalitet.
  • Etablere gode rutiner for samfunnssikkerhet og beredskap.
  • Være bevisst på etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjon.
  • Tilgang til kritisk kompetanse; i markedet, innenfor generell ledelse i egen organisasjon, og innen prosjektledelse, eiendomsdrift og forvaltning.
  • Etablere gode rutiner for økonomi, regnskap og anskaffelser, for å følge opp og forbedre økonomistyringen.

Arbeidet med risikovurderinger og sårbarhetsanalyser er en kontinuerlig prosess i årshjulsprosessene, og de ulike områdene nevnt ovenfor, vil til enhver tid være gjenstand for kritiske vurderinger og konsekvensanalyser.