Samfunnsoppdraget

Offentlig eiendomsforvaltning kan innebære kryssende interesser, og gode hensikter kan oppleves å stå mot hverandre.

Eiendomsfunksjonen i Asker må balansere sin rolle og utnytte vedtatte virkemidler for å bidra til vedtatt tettsteds- og samfunnsutvikling. Eiendomsfunksjonen må tenke helhet, perspektiv, infrastruktur og overordnet planlegging.

God kunnskap om eiendomsporteføljens tilstand, oppfølging og kontroll, styrker eierrollen og legitimiteten til virksomheten Eiendomsdrift og forvaltning. God eiendomsstyring gir god offentlig forvaltning.

Interessentanalyse

Asker kommune har en sammensatt portefølje av eiendommer, og må forholde seg til de ulike interessentene med en helhetlig tilnærming. Hovedutfordringen er å definere en porteføljestrategi som tilfredsstiller alle de ulike interessene som er knyttet til kommunens eiendommer. De interessene som kommunal eiendomsforvaltning skal tilfredsstille er:

 • Samfunnsinteresser
 • Brukerinteresser
 • Eierinteresser
 • Politiske interesser
 • Økonomiske interesser

Samfunnsinteresser

De samfunnsmessige interessene er de som angår alle, altså fellesskapet, på kort og lang sikt, og som handler om:

 • miljøhensyn, bærekraftig bygging, forvaltning og minimal forurensing
 • å forebygge helseskader, sikre tilfredsstillende arbeidsmiljø, sikkerhet og tilgjengelighet
 • å ivareta kulturarv, bevare kulturminner, med mer
 • estetisk gode, representative og trivselsfremmende lokaler
 • god økonomisk forvaltning av samfunnets ressurser og felles kapital, god ressursutnyttelse, blant annet effektiv arealutnyttelse over tid
 • tilstrekkelig kvalitet i offentlig tjenesteyting, tilgjengelighet for alle brukere

Disse områdene er i stor grad ivaretatt gjennom lover og forskrifter, og gjelder først og fremst ved bygging, og ikke forvaltning av bygninger. Utfordringene for kommunal eiendomsforvaltning er først og fremst og:

 • ha et langsiktig perspektiv på vedlikehold, investering og kapitalforvaltning
 • ta utgangspunkt i fastsatte mål og krav
 • til enhver tid å ha oversikt over tilstanden på boligmassen, i forhold til de mål og krav som er stilt

Brukerinteresser

Eiendomsfunksjonen definerer brukere som kommunale virksomheter, og deres brukere, altså ansatte, besøkende, elever, pasienter, pårørende og eventuelle private leietakere. Brukere er opptatt av funksjonelle løsninger, bygg og tekniske anlegg som fungerer.

Brukere av offentlige bygninger trenger arealer som understøtter virksomheten på en god og effektiv måte, helst til lavest mulig totalkostnad. De offentlige virksomhetene endrer seg, enten det handler om undervisning, helse, administrasjon eller andre funksjoner.

For at brukernes behov og krav skal ivaretas på best mulig måte kreves følgende:

 • God kjennskap til brukers nåværende og fremtidige behov for lokaler og tjenester, samt kompetanse til å planlegge, bestille og følge opp at behovet blir dekket
 • Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning
 • Riktig vedlikehold av bygninger og tekniske installasjoner
 • Klart definert ansvar- og oppgavefordeling, samt myndighet til å utøve ansvaret
 • Godt samspill mellom bruker og eier/forvalter på strategisk, taktisk og operativt nivå
 • Samsvar mellom krav og forventninger til lokalene med tilhørende tjenester, og det som faktisk leveres

Utfordringen for eiendomsforvaltningen er å forstå og utvikle bedre kunnskap om sammenhengene mellom brukernes behov, hvilke bygningsmessige løsninger som best og mest kostnadseffektivt tilfredsstiller behovene, samt hvordan de ulike løsningene virker inn på brukernes effektivitet, helse og trivsel.

Eierinteresser

Asker kommune som eier, er hjemmelshaver til eiendommene. Når kommunen er eier, har kommunen ansvar for å ha formålstjenlige lokaler til forutsatte bruksformål og eiendommenes brukere, samt å legge til rette for å få gjennomført eventuelle politiske mål.

Politiske interesser

Politikeres interesser når det gjelder eiendom drives ikke av finansielle motiver, men hovedsakelig som et middel for å legge til rette for gode tjenester til innbyggerne og lokalt næringsliv.

Finansielle interesser

Den finansielle siden av kommunal eiendomsutvikling og -forvaltning, handler om å forvalte eiendomsporteføljen på en økonomisk sett best mulig måte. Det kan dreise seg om å sørge for at bygningene brukes på en mest mulig effektiv måte, målt i m2 per arbeidsplass, antall elever eller sykehjemspasienter per kvm, eller i døgntidsbruk. Det kan også handle om virksomhetsøkonomiske forhold, altså at bygningen bidrar til at virksomheten kan drives på en effektiv måte.