Sammendrag

Arbeidet med Strategiplanen for eiendom 2016-2026 tar utgangspunkt i nåsituasjonen og de overordnede planene Asker kommune gir i Kommuneplan 2014-2026, Handlingsprogram 2016-2019, Energi og klimaplan, Boligpolitisk strategi 2015-2026, og i tett dialog med oppvekstsektoren om den kommende Skole- og barnehagebruksplanen.

Vi må også forholde oss til et nytt utfordringsbilde nasjonalt og lokalt, med en ny økonomisk situasjon, og en flyktningsituasjon som gir nye utfordringer med å skaffe tilstrekkelig og variert boligmasse. Videre legger nye miljøkrav og -forventinger viktige premisser for bygg- og eiendomsområdet. Energi og klimaplanen med «det grønne skiftet» vil være sentral i alle faser av nybygg, og i forvaltning, drift og utvikling av eksisterende eiendomsmasse.

Vedtak om kommunesammenslåing med Asker, Røyken og Hurum, med virkning fra 1.1.2020, vil også få konsekvenser for det videre arbeidet med strategien.

Strategiplanen for eiendom bygger på fem «grunnpilarer» definert i Handlingsprogram 2016-2019:

 • Medborgerskap og samskaping
 • Forebygging og tidlig innsats
 • God helhet og samhandling
 • God kvalitet
 • Nødvendig kompetanse

Tjenesteområde Eiendoms overordnede mål er kostnadseffektiv drift, optimal arealutnyttelse i eksisterende og nye bygg, enhetlige standarder på formålsbygg og boliger, verdibevarende utvikling og vedlikehold av den eksisterende bygningsmassen.

I tillegg en plan for hvordan Asker kommunes eiendomsreserve skal utnyttes på en strategisk riktig måte, i forhold til fremtidige behov for boliger og formålsbygg.

De fem hovedsatsingsområdene for å nå den overordnede målsettingen er:

 • Effektiv arealutnyttelse av egne bygg
 • Etablere enhetlige standarder for den kommunale eiendomsmassen
 • Strategisk utnyttelse av den kommunale tomtereserven
 • Etablere modeller for gjennomføring av fremtidige investeringsprosjekter
 • Effektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av den kommunale eiendomsmassen

Det vil bli utarbeidet egne temaplaner på disse fire temaene:

 • Utvikling av bygg og grunneiendommer
 • Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygningsmasse
 • Arealforvaltning i eksisterende bygg
 • Klima og energitiltak i kommunale formålsbygg