Satsingsområder

Basert på Asker kommunes overordnede visjon «Mulighetenes kommune», og tjenesteområde Eiendom sin fastlagte visjon og hovedmål, er det definert fem hovedsatsingsområder for å nå de overordnede målene.

Effektiv arealutnyttelse av egne bygg

Delmål 1

Maksimal utnyttelse av den egne eiendomsmassen, og redusert innleie av eksterne lokaler.

Strategi delmål 1

Eiendom skal:

 • Gjennomføre en total kartlegging av alle leieforhold, eksterne og interne, for å få en oversikt over leietid, leiekostnader, antall kvadratmeter, samt antall brukere av lokalene.
 • Gjennomføre en kartlegging og sammenligning av alle formålsbygg med tanke på utnyttelsen, antall kvadratmeter og antall brukere - for å redusere behovet for utbygging, bruk av moduler, eller annet.
 • Tilrettelegge for økt utnyttelse av egnede formålsbygg utenfor byggenes normale åpningstider.
 • Fortsette arbeidet med jevnlige tilstandsanalyser av alle bygg, for å legge planer for fremtidig vedlikehold, eller alternativt avslutte bruk av bygget på et gitt tidspunkt.

Etablere Enhetlig standard – formålsbygg

Delmål 2

Enhetlig standard skal etableres for hvordan formålsbygg og boliger i Asker kommune skal planlegges, utformes og bygges.

Strategi delmål 2

Eiendom skal:

 • Utforme en beskrivelse/mal for hvordan skoler, barnehager, idrettshaller, sykehjem og boliger skal utformes.
 • Utforme og beskrive rom- og funksjonsprogram for samtlige bygg, håndbok som beskriver materialvalg, tekniske beskrivelser av alle fag og installasjoner.
 • Innarbeide krav til energi og miljø i Enhetlig standard
 • Lage rutiner å gjennomføre beregning av levetidskostnader (LCC – Life Cycle Cost)
 • Bygge alle fremtidige bygg etter denne standarden, som skal være tilpasset gjeldende bygge- norm, og betegnes som nøkternt og «godt nok».

Strategisk utnyttelse av den eksisterende tomtereserven, inklusive kjøp og salg av eiendom

Delmål 3

Sørge for tomtearealer på riktig sted til fremtidige formålsbygg, arealer til fremtidig boligutvikling, og identifiserte tomter egnet for salg, eller til innovasjonsprosjekter som for eksempel FutureBuilt-programmet.

Strategi delmål 3

Eiendom skal:

 • Skaffe total oversikt over egne tomtearealer og kommunens egne behov for formålsbygg, boliger og næringsarealer i kommuneplanperioden.
 • Ha tett samarbeid med tjenesteområde Oppvekst vedrørende barnehage- og skolebruksplanen
 • Ha tett samarbeid med tjenesteområde Helse og omsorg om arealbehov til fremtidige sykehjem, og boliger
 • Ha tett samarbeid med Plan- og bygningsavdelingen om reguleringsarbeid for fremtidige tomtearealer for formålsbygg og boliger.
 • Ha tett samarbeid med interne og eksterne miljøer for å etablere innovative prosjekter, for blant annet å teste ut ny teknologi.

Modeller for gjennomføring av fremtidige investeringsprosjekter

Delmål 4

Benytte den mest effektive gjennomføringsmodellen for hvert enkelt prosjekt.

Strategi delmål 4

Eiendom skal:

 • Delta i nettverksgrupper og foreta benchmarking av egne resultater sammenlignet med andre kommuner det er relevant å måle seg mot.
 • Ha tett dialog med fagmiljøer/myndigheter som ser på fremtidige og alternative gjennomføringsmodeller for større investeringsprosjekter.
 • Vurdere å konkurranseutsette et større investeringsprosjekt til eksternt fagmiljø for å sammenligne gjennomføringsevne og kostnadsbruk i forhold til egen prosjektavdeling.

Effektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av den kommunale eiendomsmassen

Delmål 5

Komplett oversikt over tilgjengelig kompetanse i dag og kompetansebehovet i fremtiden, samt en plan for å lukke avvik. (Se også punkt 4.2.5)

Strategi delmål 5

Eiendom skal:

 • Etablere krav til kompetanse i alle strategiske stillinger i dag.
 • Etablere krav til kompetanse i fremtiden.
 • Registrere kompetansenivå til ansatte i strategiske stillinger i dag.
 • Bruke Obisoft som registrerings- og analyseverktøy.