Ståsted 2016

Tjenesteområde Eiendom har et godt utgangspunkt og ståsted for å videreutvikle organisasjonen, medarbeiderne og de tjenestene som skal leveres på tvers i organisasjonen.

Dagens organisering legger godt til rette for klart definerte ansvarsoppgaver, roller, styring og utvikling av organisasjonen, samt nærhet til resten av organisasjonen i Asker kommune. Hovedfokusområdene blir målt og fulgt opp i det unike målekartet for eiendom, der resultatene av vårt arbeid blir evaluert og målt.

Kvalitet

Eiendomsfunksjonen jobber strukturert med å redusere og lukke avvik knyttet til lovpålagte tidsfrister, planlagte og gjennomførte vedlikeholdstiltak, samt responstid på meldinger om avvik fra innsender

Det er et hovedmål å levere vedtatte investeringsprosjekter innenfor fastlagt tidsramme og vedtatte budsjettrammer. Gjennomføringsmodeller og organisatoriske prosesser for kontinuerlig forbedring og utvikling skal ha høyeste prioritet.

Tydelig miljøprofil

Eiendomsfunksjonen skal gjennomgå miljøaspekter av samtlige investeringsprosjekter, og miljøplaner skal følges opp.

Energiforbruket skal reduseres i kommunale bygg, i henhold til Asker kommunes overordnede mål i Energi og klimaplanen. Vi skal i større grad ta i bruk lokal, fornybar energi, og redusere kjøpt energi med 30 prosent innen 2020, sett i forhold til 2007.  Det er også et mål at energikostnadene per m2 skal være på nivå med gjennomsnittlige energikostnader for kommunegruppe 13, som vi sammenligner oss med.

Kapasitet og variasjon i kommunal boligmasse

Det er vedtatt ambisiøse mål for boligmassen i Kommuneplan 2014 - 2026. Det er i det boligsosiale programmet, vedtatt at kommunen skal anskaffe 60 nye boliger i perioden 2014-2017. Eiendom ligger godt an til å levere vedtatt antall boliger til de ulike målgruppene.

Eiendom skal utvikle nye virkemidler og etablere gode samarbeidsformer med private aktører, og i tett samarbeid med Husbanken, for å skaffe et variert og godt tilbud til boligsøkende i Asker i årene som kommer.