Temaplaner

Temaplaner er en del av den reviderte planstrukturen i Asker kommune, og er en oppfølging av hva som er vedtatt i strategiplanene. Temaplanene inngår som viktige elementer i Handlingsprogrammet, som igjen er retningsgivende for de ulike virksomhetenes planer.

Strategisk eiendomsutvikling - kjøp og salg av eiendom

Plan som beskriver hvordan kommunen på best mulig måte planlegger for bruk av den eksisterende tomtereserven ut i fra de krav og mål som fremkommer i kommuneplanen, når det gjelder:

 • Formålsbygg
 • Boliger
 • Tettstedsutvikling

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale boliger og formålsbygg

Plan som beskriver nødvendige tiltak og behov på kort og lang sikt i og for bygget, når det gjelder å vurdere:

 • Vedlikeholdsbehov
 • Utviklingsbehov
 • Tidsperspektiv og vurdering av fremtidig bruk av bygget

Arealforvaltning i eksisterende bygg

Plan for disponering av arealer i formålsbygg og for å vurdere ombygging og bruk av eksisterende lokaler:

 • Tilbygg/paviljonger til formålsbygg
 • Arealer pr ansatt i administrasjonsbygg
 • Bruk av egne lokaler fremfor innleie

Energitiltak i kommunale formålsbygg

Plan for fremtidige tiltak i kommunale bygg, med utgangspunkt i erfaringer fra ENØK/Energiprosjekt fase 1 og 2, som vurderer bruk av:

 • Ny teknologi
 • Energikilder
 • Kompetanse
 • EPC kontrakter