Utfordringsbilde

Økonomisk handlingsrom

Asker kommune må belage seg på og planlegge for strammere økonomiske rammer i årene som kommer.

Flyktningsituasjonen

Flyktningsituasjonen stiller store krav til Asker kommune. Eiendom må skaffe tilfredsstillende boliger til et økende antall flyktninger, i tillegg til den «normale» flyktningetilstrømmingen vi allerede håndterer i dag. Hvor stort behovet for boliger til flyktninger vil bli er uforutsigbart, og denne usikkerheten gjør arbeidet utfordrende. 

Boligfremskaffelse

Behovet for en kapasitetsøkning i, og behovet for en variert boligmasse er utfordrende. Den boligsosiale strategiplanen viser til en del virkemidler for å skaffe tilveie tilstrekkelig antall boliger, som f.eks. utbyggingsavtaler, tilvisningsavtaler og bruk av kommunale grunneiendommer som verktøy.

Se liste over kommunale eiendommer med boligpotensial

Miljøhensyn

Bygningssektoren generelt, står for en stor del av samfunnets samlede bruk av råmaterialer og energibruk, og bidrar til klimagassutslipp. I eksisterende og kommende miljømål og krav for kommunens bygg og tomtearealer, ligger det både muligheter og utfordringer. Spesielt er det en utfordring å gjøre miljøvennlige valg og investeringer som samtidig tar hensyn til de samlede, totale kostnadene ved et byggs totale levetid. 

Kommunesammenslåing

Det ble våren/sommeren 2016 besluttet å slå sammen Asker, Røyken og Hurum til ny kommune; (Nye) Asker, fra den 1.1.2020. Dette vil legge føringer på hvordan eiendomsfunksjonene i den nye kommunen skal håndteres. De tre organisasjonene er organisert ulikt, med en kommunal driftsorganisasjon i Asker, aksjeselskap i Røyken, og som et kommunalt foretak i Hurum.