Visjon og hovedmål

Visjon for kommunen og eiendomsfunksjonen

Asker kommunes overordnede visjon er «Asker – mulighetenes kommune», og kommunens verdier er åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt. 

Visjon for tjenesteområde Eiendom er «Vi skaper det gode rom».

Hovedmål for Eiendom

Kommuneplan 2014-2026 definerer at hovedmålet for Asker kommune er å være «en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune i en region i sterk vekst, der balansen mellom vekst og vern gir gode lokalsamfunn».

Tjenesteområde Eiendom skal aktivt og effektivt forvalte verdiene i kommunens totale eiendomsmasse, inklusive grunneiendommer, gjennom å:

  • tilrettelegge for fremtidsrettede formålsbygg som gir best mulige forutsetninger for god tjenesteutøvelse i god dialog med brukergruppene
  • legge til rette for utvikling av nye boliger
  • tilby en total boligmasse som dekker behovet for definerte målgrupper i planperioden

Les mer om mål for tjenesteområde Eiendom