Mål for tjenesteområde Eiendom i Handlingsprogram 2016-2019

Gjennomgående målekart 

Gjennomgående målekart for tjenesteområde Eiendom
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat
2014
Ø.2. God økonomistyringØ.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene).  0 % negativt avvik 0,1 - 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik 4,30 %
S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhetS.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg).  95 - 100 % 60 - 94 % 0 - 59 % 100 %
S.3.3. Reduksjon av kommunalt energiforbruk (kjøpt energi) med 2,2 GWh per år, jf. Energi- og klimaplanens mål om 30 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til 2007-nivået.  - 2,2 GWh 0 - 2,1 GWh Økt forbruk -2,70 %
MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkningMV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern iht. frist.  95 - 100% 85 - 94 % 0 - 84 % 100 %
MV.2. Tilrettelegge for frivillighetMV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett nytt tiltak som stimulerer til frivillig innsats.  100 % 95 - 99 % 0 - 94 % 50 %
B.1. God kvalitetB.1.1.  Brukertilfredshet med tjenestetilbudet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,33
B.2. Tilgjengelige tjenesterB.2.2. Opplevd god service.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,65
B.3. God bruker-medvirkningB.3.1. Opplevd god brukermedvirkning.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,25
MA.1. Godt arbeidsmiljø MA.1.1. Medarbeidertilfredshet.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,70
MA.1.3. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59 % Ny indikator
fra 2016
MA.2. God medvirkning og medbestemmelseMA.2.1.Opplevd god medvirkning og medbestemmelse.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,45
MA.3. Nødvendig kompetanse.MA.3.1. Opplevd nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,83
MA.4. God ledelseMA.4.1. Opplevd god ledelse.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,65
MA.5. Godt medarbeiderskapMA.5.1. Ansatte i Asker kommune deltar aktivt i å utvikle et godt samarbeid og et inkluderende arbeidsmiljø.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,8
L.1. Kultur for læring og
fornyelse - innovasjon 
L.1.1.Opplevelse av at organisasjonen tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,25
L.1.2. Ansatte i Asker kommune bruker aktivt de muligheter som arbeidsgiver tilbyr for opplæring, utvikling og etisk refleksjon.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,35

Tjenesteområdet har oppnådd ønsket resultat for over halvparten av måleindikatorene. Resultatene viser at brukerne er relativt godt fornøyd med tjenestetilbudet, og at medarbeiderne opplever god ledelse og at de har nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver. Resultatene knyttet til ansattes opplevelse av at organisasjonen tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse er innenfor akseptabelt nivå.

Energi- og klimaplanen har som mål at det kommunale energiforbruket skal reduseres med 30 prosent innen 2020, sett i forhold til 2007-nivået. Kommunen har hatt et program for energieffektivisering. Dette har gitt positive resultater, og energiforbruket ble i 2014 redusert med 2,7 GWh.

En av virksomhetene har ikke gjennomført tiltak for å stimulere til frivillig innsats, noe som gir «rødt» resultat for denne indikatoren. Tjenesteområdet vil fortsatt prioritere frivillighet, og vil legge til rette for informasjonsmøter og prosesser der innbyggere, frivillige lag og foreninger kan drøfte og gi innspill til planprosessene. Dette gjelder særlig arbeid knyttet
til utvikling av tettstedene, kommunale flerbruksanlegg og historiske bygg som betyr mye for lokalsamfunnet.

Unikt målekart

Fokusmål: Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning. 

Unikt målekart for tjenesteområde Eiendom
Sentrale
utfordringer
MåleindikatorØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2014
B-E.1. God kvalitetB-E.1.1. Andel avvik knyttet til lov/forskrift som lukkes i henhold til frist  fastsatt av tilsynsmyndighet.  95 - 100 % 80 - 94 % 0 - 79 % 95,83
B-E.1.2. Andel avvik i prosent av totalt antall vedlikeholdstiltak i henhold til plan.  0 - 10 % 11 - 19 % 20 - 100 % 28,77
B-E.1.3. Responstid på melding om avvik fra mottak til innsender får tilbakemelding (gjennomsnittlig antall arbeidsdager).  0 - 3 arbeids-dager 4 - 5 arbeids-dager > 6 arbeids-dager Ny indikator
fra 2015
B-E.1.4. Opplevd tilfredshet med renholdet i kommunale bygg.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 Ny indikator
fra 2015
B-E.1.5. Andel investeringsprosjekter i vedtatt Handlingsprogram med tidsavvik.  0 - 19 % 20 - 30 % 31 - 100 % 7,95
B-E.1.6. Kostnadsavvik mellom prognose og budsjett knyttet til investeringsprosjekter i vedtatt Handlingsprogram.  0 - 4 % 5 - 10 % 11 - 100 % 4,55
B-E.2. Tydelig miljøfokusB-E.2.1. Andel prosjekter i % av totalt antall prosjekter hvor det foreligger miljøgjennomgang og ev. miljøplan.  90 - 100 % 70 - 89 % 0 - 69 % 85,71
B-E.2.2. Prosentvis reduksjon i energibruket (kwh per m2) for utvalgte  formålsbygg (skole, barnehage, institusjon og administrasjonsbygg).  -3 % -2,91 > +1 % Ny indikator
fra 2015
B-E.2.3. Energikostnadene (kr per m2) for utvalgte  formålsbygg (skole, barnehage, institusjon og administrasjonsbygg), sett i forhold til gjennomsnittlig energikostnad for kommunegruppe 13.  < 95 % 96 - 119 % > 120 % Ny indikator
fra 2015
B-E.2.4. Opplevd tilfredshet med inneklima.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,7
B-E.3. God bruker-medvirkning.B-E.3.1. Opplevd god dialog mellom brukerne og Eiendom knyttet til drift og vedlikehold. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,51
B-E.4. Tilstrekkelig kapasitet og variasjon i kommunal boligmasse.B-E.4.1. Antall nye kommunalt eide boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i 2015, jf. vedtatt utbyggingsplan for Boligsosialt utviklingsprogram (sak 86/14).  > 43 35 - 42 27 - 34 Ny indikator
fra 2015

Resultatene er gjennomgående gode for de fleste måleindikatorene. Det planlagte vedlikeholdet ble i 2014 redusert for å kunne gjennomføre pålagte driftstiltak innenfor budsjettrammen, noe som gir «rødt» resultat for indikatoren B-E.1.2. Dette har ikke hatt negative konsekvenser, men kun medført en mindre tidsforskyvning av de ulike tiltakene. Det er utarbeidet rutiner som skal sikre at det foretas miljøgjennomgang eller utarbeides miljøplan for relevante prosjekter.

Kommunen har god styring av investeringsprosjektene, både når det gjelder kostnader og fremdrift.