Forord

"Asker, mulighetenes kommune – for alle!"

Dette er visjonen for vår nye temaplan for universell utforming – fordi vi ønsker å leve i et samfunn som har rom for alle.

Retten til likestilling og likeverd, uansett funksjonsevne, er på mange måter en selvfølge i dagens samfunn. Men i praksis er det dessverre fremdeles slik at personer med redusert funksjonsevne fremdeles møter fysiske barrierer som gjør at de mister viktige muligheter til livsutfoldelse.

«Universell utforming» betyr at vi finner frem til løsninger som kan benyttes av alle, nedsatt funksjonsevne eller ikke. Slik at alle har like muligheter til å delta i samfunnet. Det er dette temaplanens visjon handler om!

Når vi planlegger og etablerer nye bygninger og anlegg tar vi selvsagt allerede hensyn til universell utforming, men det er behov for å gjøre dette på en enda bedre og mer systematisk måte. Og når det gjelder mange av kommunens eksisterende bygninger, anlegg og utearealer er det helt nødvendig å bedre forholdene for tilgjengelighet. Innenfor IKT, transport og samferdsel har vi også et forbedringspotensial.

Jeg vil gjerne takke alle som har bidratt til dette arbeidet, og spesielt Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådets innsats har vært helt avgjørende for at vi nå har en god og helhetlig plan for universell utforming.

Med denne planen er kommunens arbeid for økt tilgjengelighet satt i system, vi har et godt kunnskapsgrunnlag, og en konkret handlingsplan.

Nå er det opp til oss å følge opp, slik at vi kan oppnå hovedmålsettingen i planen – og med stolthet kunne si: «Asker, kommunen der alle kan delta på en likestilt måte.»

Lene Conradi
ordfører