Dette er en side med nasjonal informasjon om lover og rettigheter, levert av ekstern leverandør. For å se mer av vår egen informasjon, gå tilbake i nettleser, gå til startsiden eller søk hvis du har kommet direkte inn på denne siden.

Beskrivelse

Har du lav inntekt og høye boutgifter, kan du søke kommunen om bostøtte. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning.

Kommunen og Husbanken samarbeider om bostøtteordningen. Kommunen behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker, mens det er Husbanken som tar den endelige avgjørelsen.

Målgruppe

Alle som er over 18 år, bortsett fra studenter uten barn og personer i førstegangstjeneste, kan søke bostøtte. Du kan også søke hvis du er:

 • under 18 år og har egne barn
 • student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak

Vilkår

 • Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må være registrert i folkeregisteret. 
 • Boligen må være en selvstendig bolig, dvs. en bolig med egen inngang som har eget bad og toalett, kjøkkenløsning og mulighet for hvile.
 • Boligen skal også være godkjent for helårs bruk.
 • Bostøtte avhenger av inntekt og formue.
 • Bor du i bofellesskap kan du få bostøtte på individuelt grunnlag.

Samarbeidspartnere

Husbanken - informasjon om bostøtte

Lover

Bostøtteloven

Forskrift om bustøtte

Veiledning

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på fastsatt papirskjema. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned, og du får svar innen den 10. i måneden etter. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med søknaden.

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen hvis:

 • det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema) 
 • du flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt) 
 • én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen 
 • boutgiftene endrer seg 
 • én i husstanden blir student
 • antall barn i husstanden har økt

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen Husbanken har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok svaret. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til kommunen. De sender klagen videre til Husbanken for behandling. Husbanken går igjennom søknaden din på nytt og sender svaret direkte til deg. Kommunen får også melding om avgjørelsen.

Hvis du ikke får medhold i klagen din, kan du be kommunen om at den blir behandlet av den uavhengige klagenemnda som er oppnevnt av departementet. Du må gjerne komme med nye opplysninger i saken.

Du kan lese mer om hvordan du klager på Husbankens nettsider.

Annen informasjon

Inntektsgrenser

Hva inngår i inntektsgrunnlaget?

Søknadsskjema

Søke bostøtte (elektronisk søknad og papirskjema)

Søknadsfrist

Den 14. i hver måned.

Saksbehandling

Har du fått bostøtte, kan kommunen og Husbanken når som helst kontrollere at du og eventuelt andre i husstanden fortsatt oppfyller vilkårene. De kan bl.a. innhente informasjon fra:

 • offentlig foretak
 • låneforetak
 • postoperatører
 • utleiere
 • borettslag
 • eierseksjonssameie

Kommunen og Husbanken kan innhente slik informasjon uten først å få samtykke fra deg eller andre i husstanden.