Dette er en side med nasjonal informasjon om lover og rettigheter, levert av ekstern leverandør. For å se mer av vår egen informasjon, gå tilbake i nettleser, gå til startsiden eller søk hvis du har kommet direkte inn på denne siden.

Beskrivelse

Du kan søke om å få utsatt betalingen av skyldig eiendomsskatt. Du kan også søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den.

Eiendomsskatt er en skatt som baseres på verdien til en fast eiendom. Din økonomiske situasjon som grunneier har ingen betydning for utmålingen av skatten. Det er boligverdien fastsatt av Skatteetaten som er grunnlag for utregning av eiendomsskatten.

Kommunestyret bestemmer om det skal være skatt på eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt.

Vilkår

Du har ikke krav på betalingsutsettelse, men når det foreligger særlige grunner kan du, etter avtale med skatteoppkreveren i kommunen, få utsatt betalingen.

Du har heller ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt, men du kan få det dersom det har oppstått forhold som gjør det særlig urimelig å fastholde skatten helt eller delvis. Eksempler på forhold som kan gjøre det særlig urimelig er sykdom, brann eller naturkatastrofer.

Lover

Eiendomsskatteloven § 28

Veiledning

For å få betalingsutsettelse, nedsettelse eller ettergivelse må du sende en søknad til kommunen. Du må legge ved dokumentasjon på alle økonomiske forhold. Kommunen kan også sette ned skatten på eget initiativ.

Dersom boligverdien er feil, kan du kontakte Skatteetaten.

Klage

Du har ingen lovbestemt rett til å klage, men du kan klage på feil saksbehandling til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan ikke omgjøre vedtaket, men kan gi deg medhold dersom saksbehandlingen har vært feil. I så fall skal saken tilbake til kommunen for behandling i skatteutvalget. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at det mangler viktig informasjon i saken eller at situasjonen din har endret seg.

Saksbehandling

Det er skatteoppkreveren i kommunen som behandler søknad om utsatt betaling av eiendomsskatten.

Har du søkt om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten, er det formannskapet i kommunen som behandler søknaden etter at skatteoppkreveren har uttalt seg.