Dette er en side med nasjonal informasjon om lover og rettigheter, levert av ekstern leverandør. For å se mer av vår egen informasjon, gå tilbake i nettleser, gå til startsiden eller søk hvis du har kommet direkte inn på denne siden.

Beskrivelse

Etablererprøven skal sikre at du som ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning som kreves for å drive stedet.

Etablererprøven er en obligatorisk flervalgsprøve. Pensum til prøven er det materiale som er gitt i læreboken: «Læremateriell - etablererprøven for serveringsvirksomhet», utarbeidet for Nærings- og fiskeridepartementet av Veiledningsinstituttet i Nord-Norge.

Du besvarer prøven elektronisk i kommunens lokaler og får 90 minutter til dette. For å bestå prøven, må du ha minst 40 av 50 riktige svar.

Målgruppe

Daglig leder i virksomheter som har eller søker om serveringsbevilling.

Vilkår

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må du som daglig leder av stedet ha bestått etablererprøven og ha god vandel. Etablererprøven er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven.

Starter du som daglig leder i serveringsvirksomhet som allerede har bevilling, må du også avlegge etablererprøven.

Samarbeidspartnere

Vinn - verdiskapning i norsk næringsliv

Pris

Du betaler et gebyr for å avlegge prøven. Gebyrets størrelse framgår av § 7 i forskrift om etablererprøve – serveringssted. Du betaler gebyret før prøven og tar med kvitteringen på prøvedagen. Må du ta prøven på nytt, betaler du nytt gebyr.

Lover

Serveringsloven

Forskrift om etablererprøve - serveringssted

Veiledning

Du melder deg opp til etablererprøven ved å kontakte kommunen.

Du avlegger prøven i kommunens lokaler. Du må ha med gyldig legitimasjon. Som hjelpemiddel er lovsamling (rene lov- og forskriftstekster) tillatt.

Klage

Det er ingen klagemulighet, men du kan ta prøven om igjen. Du må betale nytt gebyr for å avlegge ny prøve.

Annen informasjon

Du finner informasjon om etablereropplæring på etablerer.no.

Saksbehandling

Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at du har meldt deg opp. Når du har bestått etablererprøven, utsteder kommunen et bevis.