Dette er en side med nasjonal informasjon om lover og rettigheter, levert av ekstern leverandør. For å se mer av vår egen informasjon, gå tilbake i nettleser, gå til startsiden eller søk hvis du har kommet direkte inn på denne siden.

Beskrivelse

Er du ansvarlig for et gravsted, har du rett og plikt til å stelle dette. Du kan la kirkevergen stelle graven for deg ved å opprette et gravlegat. Kirkevergen vil da sørge for innkjøp av blomster, opparbeiding av bed, planting og vanning av graven.

Du kan opprette avtale om gravlegat med valgfri varighet; 5, 10, 15 eller 20 år, men ikke lengre enn fredningstidens lengde ved fri grav eller festetidens lengde ved festegrav.

Dersom du ikke oppretter gravlegat og heller ikke steller graven selv, vil kirkevergen så gress på gravens plantefelt.

Målgruppe

Ansvarlig for gravsted.

Vilkår

Gravlegat kan ikke ha lengre varighet enn gravens fredningstid eller festetid.

Samarbeidspartnere

Kirkelig fellesråd i kommunen (kirkevergen)

Pris

Innbetaling til gravlegat skjer forskuddsvis. Beløpet blir beregnet ut fra prisen i opprettelsesåret og ganget med det antall år du ønsker. Prisen omfatter både innkjøp og utplanting av blomster, stell og administrasjon av gravlegatet.

Prisøkning over tid kan medføre at innbetalingen ikke er tilstrekkelig. Du får da anledning til å betale inn mer slik at midlene varer hele perioden. Dersom du ikke betaler inn mer, vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt. Er det penger igjen, vil du ikke få tilbakebetalt, men midlene vil gå til forskjønnelse av kirkegården.

Du kan trekke fra beløpet som en utgiftspost i arvemeldingen til Skatteetaten.

Lover

Gravferdsloven § 15 (Festerens rettigheter og plikter)

Gravferdsforskriften § 16 (Fri grav og feste av grav)

Gravferdsforskriften § 17 (Feste av gravsted)

Gravferdsforskriften § 26 (Ansvar)