Dette er en side med nasjonal informasjon om lover og rettigheter, levert av ekstern leverandør. For å se mer av vår egen informasjon, gå tilbake i nettleser, gå til startsiden eller søk hvis du har kommet direkte inn på denne siden.

Beskrivelse

Du kan utføre enkelte mindre tiltak på tomt eller bygning uten å involvere et ansvarlig firma og uten å måtte søke kommunen først. I følge byggesaksforskriften trenger du ikke søke om:

Oppføring av garasje eller frittliggende, mindre uthus på bebygd eiendom som du ikke skal bruke til å bo i;

 • med mønehøyde inntil 4 meter
 • med gesimshøyde inntil 3 meter
 • hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) ikke overstiger 50 m²
 • hvor avstanden til annen bygning på eiendommen ikke skal være mindre enn 1 meter
 • hvor avstand til nabogrensen ikke skal være mindre enn 1 meter
 • som ikke har kjeller
 • som kun er på én etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft
 • som ikke bygges over eksisterende vann- og avløpsledninger

Endring i eksisterende bygg, innenfor en bruksenhet eller branncelle;

 • mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m². Tilbygget må være understøttet og kan ikke overstige to etasjer eller to plan.
 • ikke-bærende vegg 
 • reparasjon av bygningstekniske installasjoner
 • installering, endring og reparasjon av våtrom
 • installering, endring og reparasjon av ildsted
 • andre enkle installasjoner

Tiltak utendørs;

 • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10 meter. Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning. Avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1 meter.
 • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 5 meter. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense.
 • Innhegning mot vei med inntil 1,5 meters høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. 
 • Skilt- og reklameinnretning inntil 3 m² som monteres flatt på vegg. Ønsker du å montere flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade, må du søke kommunen. 
 • Antennesystem med høyde inntil 5 meter. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 meter. Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2 meter.
 • Mindre forstøtningsmur på inntil 1 meters høyde og avstand fra nabogrense på minst 1 meter, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 meters høyde og avstand fra nabogrense på minst 4 meter. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. 
 • Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse, må avviket ikke være mer enn 0,5 meter fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1 meter. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. 
 • Graving for kabler. 
 • Lokal drenering og reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd.
 • Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom. Avstand til nabogrense må være minst 1 meter.

Plassering av;

 • Bygninger, konstruksjoner eller anlegg på eller i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt hvor arbeid pågår. 
 • Campingvogn og opplag av fritidsbåt på bebygd bolig- og fritidseiendom. 
 • Campingvogn på campingplass.

Oppføring av frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- eller reindriftsområder;

 • hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) ikke overstiger 15 m²
 • som kun er på én etasje og ikke er underbygget med kjeller.

Målgruppe

Du som planlegger mindre tiltak på egen eiendom.

Vilkår

Tiltaket må være i overensstemmelse med plan- og bygningslovens bestemmelser om blant annet estetikk og avstand til nabo.

Det må også være i overensstemmelse med kommunale bygningsvedtekter, kommuneplan, bebyggelsesplan og eventuelt reguleringsplan.

Den som utfører tiltaket, er selv ansvarlig for at reglene blir fulgt.

Lover

Byggesaksforskriften § 4-1 (Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse)

Byggesaksforskriften § 4-2 (Unntak for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg)

Plan- og bygningsloven § 1-6 (Tiltak)

Plan- og bygningsloven § 20-5 (Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt)

Veiledning

Dispensasjon fra gjeldende regelverk krever søknad. Dersom du er i tvil om byggetiltaket oppfyller vilkårene, kan du kontakte kommunen for nærmere informasjon.

Annen informasjon

Kommunen kan føre tilsyn med tiltaket på lik linje med søknadspliktige tiltak.