Dette er en side med nasjonal informasjon om lover og rettigheter, levert av ekstern leverandør. For å se mer av vår egen informasjon, gå tilbake i nettleser, gå til startsiden eller søk hvis du har kommet direkte inn på denne siden.

Beskrivelse

PP-tjenesten er en rådgivende, kommunal tjeneste som skal hjelpe:

 • barn i barnehage og grunnskole
 • ungdom i ungdoms- og videregående skole
 • elever i voksenopplæringsprogram

med utfordringer knyttet til utvikling og opplæring. PP-tjenesten arbeider også direkte med barnehager, skoler, helsestasjoner og andre instanser som har behov for generell faglig veiledning.

I PP-tjenesten jobber fagfolk som psykologer, pedagoger, sosionomer, logopeder og synspedagoger. Alle ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.

PP-tjenesten gir faglig vurdering, råd og veiledning om:

 • språk- og talevansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syns- og hørselsvansker

PP-tjenesten skal uttale seg før det blir tatt avgjørelse om:

 • spesialpedagogisk hjelp før skolestart
 • tidligere eller utsatt skolestart
 • spesialundervisning på skolen
 • fritak fra opplæringsplikten
 • tegnspråkopplæring
 • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
 • søknad om inntak på utdanningsprogram i videregående skole på særskilt grunnlag

Målgruppe

 • Barn, ungdom og voksne elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Er du over 15 år, kan du kontakte PP-tjenesten uten at foreldrene dine behøver å få vite det.
 • Barnehager, skoler, helsestasjon og andre instanser som jobber med utvikling og læring

Pris

Tjenesten er gratis.

Lover

Opplæringsloven kap. 5 (Spesialundervisning)

Opplæringsloven § 5-6 (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Opplæringsloven § 5-7 (Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder)

Veiledning

Som forelder kan du ta direkte kontakt med PP-tjenesten, ev. i samarbeid med barnehagen eller skolen der barnet går. Du vil bli bedt om å fylle ut et henvisningsskjema der du beskriver det du ønsker at PP-tjenesten skal hjelpe med.  Er du over 15 år, kan du selv ta kontakt med PP-tjenesten eller be skolen gjøre det.

Du kan få hjelp til å fylle ut henvisningsskjemaet av PP-tjenesten, barnehagen, skolen, helsestasjonen eller oppvekstkontoret i kommunen.

Helsestasjonen, barnehagen og skolen kan også henvise saker til PP-tjenesten, men må da ha skriftlig samtykke fra foreldre (for barn under 15 år) eller personen selv (over 15 år).

Klage

PP-tjenesten tar ingen avgjørelser, men foretar vurderinger og gir råd før avgjørelser blir tatt. Du kan derfor ikke klage på avgjørelser til PP-tjenesten, men må i stedet sende klage til den avdelingen som har tatt avgjørelsen. Til PP-tjenesten kan du klage på for lang ventetid eller for lang saksbehandling. Slike klager sender du direkte til PP-tjenesten.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du også klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til PP-tjenesten. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Annen informasjon

Hva gjør PP-tjenesten? (Utdanningsdirektoratet)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (Ung.no)

Saksbehandling

PP-tjenesten vil behandle alle forespørsler og henvisninger etter hvert som de kommer inn. Dersom svar ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når PP-tjenesten forventer å kunne svare deg.

I saker der PP-tjenesten skal gi sin faglige vurdering, vil de først gjøre en kartlegging for å danne seg et fullstendig bilde av barnets/elevens forutsetninger og behov. Dette foregår gjennom samtale, observasjon og testing av barnet/eleven, enten i barnehagen/skolen eller i lokalene til PP-tjenesten.

Deretter vil PP-tjenesten gi sin faglige vurdering. Den danner grunnlag for avgjørelser om spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp, tidligere eller utsatt skolestart eller andre forhold som forutsetter uttalelse fra PP-tjenesten.

PP-tjenesten kan gi oppfølging i form av råd og veiledning til foreldre og lærere/personale i barnehagen eller skolen. PP-tjenesten kan også gi støttesamtaler til den enkelte elev og vurdere videre henvisning til spesialist (f.eks. logoped).