Økte gebyrer for vann og avløp

I kommunedirektørens forslag til endringer av gebyrer og brukerbetalinger for 2024, foreslås det en økning av vann- og avløpsgebyrene på 31 prosent i gjennomsnitt. Gebyrene skal behandles i formannskapet 21. november og endelig vedtas i kommunestyret 12. desember.

Vann renner ut fra en kran i en kum

En av kommunens viktigste oppgaver er å sørge for rent og trygt vann til innbyggerne samt forsvarlig rensing av avløpsvann. For å sikre dette i årene fremover, må ledningsnettet med tilhørende anlegg, vedlikeholdes og oppgraderes.

Hva dekker gebyrene?

Alle landets kommuner er lovpålagt å levere vann- og avløpstjenester etter selvkostprinsippet. Det betyr at du som bruker tjenestene kun skal betale det drift og vedlikehold av disse tjenestene faktisk koster. Kommunene kan ikke tjene penger på, eller gå i overskudd på vann- og avløpstjenestene. Vann- og avløpstjenestene dekkes kun av gebyrer og er ikke en del av kommunebudsjettet. 

Vann- og avløpsgebyret er delt i to. Enkelt sagt betaler du for å få vann inn til huset ditt (vannforbruk) og for at det skal renne ut igjen (avløpshåndtering). I de fleste tilfeller beregnes gebyret du må betale ut ifra både forbruk og antall boenheter i din bolig. Vann- og avløpstjenestene er en del av de kommunale gebyrene som justeres årlig og vedtas i kommunestyret i desember året før. 

For en gjennomsnittlig husstand i Norge koster det omtrent 29 kroner per dag for vann- og avløpstjenester (Norsk vann 2021). I Asker koster det 31 kroner i 2023 og vil øke til 41 kroner per dag i 2024. For dette beløpet får husstanden vann til dusjing, matlaging og drikke, vann til oppvask og vask av klær, samt håndtering av toalettbesøk og brukt vann som renner ned i sluk. I snitt bruker en person 140 liter vann i døgnet, der 10 liter går til drikke og matlaging.

Hva er forslaget til økning?

I forslaget for 2024 er det lagt opp til en gebyrvekst på 37,7 prosent for vann og 26,4 prosent for avløp. Dette gir en gjennomsnittsvekst på 31 prosent.

I perioden 2025-27 forventer vi at gebyrene i gjennomsnitt vil øke med ca. 5 prosent per år.

Oversikten under viser ulike eksempler på hvordan årsgebyret vil endre seg for ulike husstander. Kostnadene er inkludert mva.

Familie på fire

 • Årsgebyr i 2023 på kr 14 147
 • Årsgebyr i 2024 på kr 18 726
 • Årsgebyr i 2025 på kr 19 639

Familie på to

 • Årsgebyr i 2023 på kr 9 139
 • Årsgebyr i 2024 på kr 11 936
 • Årsgebyr i 2025 på kr 12 527

Eneboer

 • Årsgebyr i 2023 på kr 6 635
 • Årsgebyr i 2024 på kr 8 542
 • Årsgebyr i 2025 på kr 8 971

Husstand på fem inkl. hybel (to boenheter)

 • Årsgebyr i 2023 på kr 20 782
 • Årsgebyr i 2024 på kr 27 267
 • Årsgebyr i 2025 på kr 28 610

Husstand på to inkl. gybel (to boenheter)

 • Årsgebyr i 2023 på kr 13 271
 • Årsgebyr i 2024 på kr 17 083
 • Årsgebyr i 2025 på kr 17 941

Sammenligning med andre kommuner

Flere kommuner har nå lagt ut gebyrnivået for 2024. De fleste har måttet øke årsgebyrene utover ordinær prisvekst av samme årsaker som Asker kommune.

Tabellen under viser Asker sammenlignet med andre kommuner. Tabellen viser det mest vanlige gebyret for en bolig på 120 m2 (abonnenter med stipulert forbruk) eller med forbruk på 120 m3 (abonnenter med vannmåler). Det er viktig å merke seg at det kan være store kostnadsforskjeller mellom kommuner. Dette kommer av ulike demografiske og geografiske forhold, samt antall innbyggere å fordele kostnadene på. Kommunene har ut fra dette, ulike nivåer på driftskostnader og ulike investeringsbehov. I tabellen under ligger Asker i toppskiktet sammen med Nordre-Follo og Drammen. Alle tre kommunene er sammenslåtte kommuner i 2020.

Kommune Årsgebyr 2024
Asker 13 119
Bærum 10 586
Oslo 10 298
Bergen 7 375
Kristiansand 10 094
Stavanger 7 508
Sandnes 8 639
Tromsø 7 654
Nordre Follo 16 607
Drammen 12 179

Bakgrunn for forslag til økning

Det er flere grunner til at gebyrene for vann og avløp vil stige de neste årene:

Sikre trygg forsyning av drikkevann

Store deler av Asker og Bærum får vann fra Holsfjorden. Klimaendringer som varmere temperaturer og mer ekstremvær har ført til at vannet i Holsfjorden ikke lenger tilfredsstiller krav om vannkvalitet. Vannet må derfor renses for å imøtekomme kravene. Asker og Bærum investerer sammen i et nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i Bærum for å sikre god og trygg vannforsyning i flere tiår fremover. Et nytt vannbehandlingssystem vil koste om lag 1,7 milliarder kroner.

Bedre renseanlegg

Utslipp av nitrogen og fosfor fører blant annet til oppblomstring av alger som kveler maritimt liv. Asker kommune har besluttet å knytte seg til et nytt, felles regionalt renseanlegg sammen med Drammen kommune og Lier kommune. Dette kommunale samarbeidet vil bidra til kostnadseffektive løsninger, gi stordriftsfordeler og samtidig øke rensegraden for en renere Oslofjord.

Rehabilitering av rør

Totalt har vi 600 km offentlige vannledninger, og 518 km offentlige avløpsledninger. De neste tolv årene er det i Temaplanen for vann og vannmiljø lagt opp til at vi skal årlig renovere eller bytte ut over åtte km med vannledninger og over åtte km med avløpsledninger. I tillegg til det kommunale rørledningsnettet finnes omtrent like mange kilometer med private rørledninger som også har behov for utbedringer.

Økt rentenivå

Investeringer i vann- og avløpsanlegg er finansiert med lån. Med anleggsverdier på over to milliarder, blir dette dyrt når rentene øker. Renter og avskrivninger utgjør til sammen 44 prosent av gebyret for vann og avløp. Når rentenivået øker, påvirker det gebyret i stor grad. I tillegg kommer prisstigning på tjenester og materiell og dyrere strøm.

For å dempe gebyrveksten gjennomføres det flere kostnadsreduserende tiltak, som redusert vedlikeholdstakt, ledige stillinger som ikke bemannes samt ulike effektiviseringstiltak som vil gir større effekter på sikt.

Midlertidig subsidiering av gebyr

I 2023 blir vann- og avløpstjenestene subsidiert med 40 millioner kroner over kommunebudsjettet. Gebyrnivået for 2023 ble satt i henhold til dette. Begge tjenestene hadde negative selvkostfond på til sammen 38 millioner kroner ved inngangen til 2023. Et negativt selvkostfond betyr at inntektene fra vann- og avløpsgebyrene var for lave til å dekke kostnadssiden ved å produsere tjenestene. Årsaken til dette var hovedsakelig rask vekst i rentene utover det som var forutsatt. Det ble besluttet av kommunestyret å ikke kreve dette beløpet tilbake fra abonnentene slik regelverket tilsier. Gebyrøkingen som foreslås for de kommende år er nødvendig for å få samsvar mellom kostnader og inntekter.

Stedsutvikling og miljø

Tilstanden for Oslofjorden og Drammensfjorden er dramatisk og omfattende tiltak for å redusere utslipp til fjorden er helt nødvendig.

For å sikre fortsatt vekst og stedsutvikling i kommunen på Spikkestad, Åros, Slemmestad og Storsand, er det også nødvendig med utbedringer av vann- og avløpsnettet. For å sikre en bærekraftig utvikling må infrastruktur bygges i og rundt de eksisterende tettstedene.