Kartlegging av Askers dammer, problemstillinger rundt damforvaltning og forslag til hvordan god forvaltning kan sikres er nå ute på høring. Frist for innspill er 31. desember 2018.

Dokumenter på høring omhandler

Bakgrunn og mål

Dokumentene som er lagt ut på høring er svar på et politisk verbalvedtak fra behandling av Handlingsprogram 2018-2021:

Vedtak:

«I Asker har vi nærmere 180 dammer. De er enten naturlige eller skapt av tidligere næringsliv. De har både områdedefinerende funksjon, kulturhistorisk verdi, de er viktige naturmiljøer og inngår i overvannsløpet. I dag har vi ingen samlet oversikt over tilstanden til dammene eller forvaltningsregime med forankring i Plan for faste kulturminner og KIF-planen.

Rådmannen bes å utarbeide en oversikt over dammene og foreslå et regime for fremtidig forvaltning. Rådmannen bes spesielt redegjøre for tilstanden til Østenstaddammen, samt komme med forslag til hvordan dammen kan reddes».

Saken ble behandlet i Komite for teknikk, kultur og fritid 01. november 2018 med følgende vedtak:

  1. Som saksordfører i sak om Askers dammer, velges: Svein Hillestad (AP)
  2. Ved utredning av sak om Askers dammer tas utgangspunkt i de rammer og forutsetninger som fremkommer av saksfremlegget.
  3. Det tas sikte på å legge frem saken for kommunestyret i 2.kvartal 2019.
  4. Rapporten «Vassdrag i Asker – dammer», damregister og notat «Forvaltning av Askers dammer» legges ut til høring med høringsfrist 31. desember 2018.
  5. I det videre arbeidet med forvaltningen av Askers dammer bes administrasjonen se på muligheten for å opprette en rådgivningstjeneste for private eiere.

Slik gir du innspill

Gi innspill via vårt elektroniske høringssvar eller send innspill til post@asker.kommune.no

Frist for innspill: 31.12.2018

Spørsmål kan rettes til Kommunalteknisk avdeling telefon 66 90 94 60, e-post: kommunalteknikk@asker.kommune.no