Kommunedelplan vann er nå ute til høring. Frist for innspill er 26.01.2018

Planen omhandler

Planen er utarbeidet som en samlet vannfaglig plan, som gir en status for de ulike fagområdene, peker på utfordringer, setter mål og angir strategier og tiltak.

Fagområdene er:

Vannforsyning, spillvannshåndtering (kloakk)

For vann - og spillvannshåndtering er utfordringene knyttet til levetiden på deler av rørledningsnettet, et ledningsnett som ikke holder tett og som har kapasitetsproblemer knyttet til større utbyggingsområder og økt befolkning.

Overvannshåndtering/flom, vannmiljø (vannkvalitet i vassdrag) og damsikkerhet

For overvannshåndteringen er utfordringene først og fremst knyttet til flom og klimatilpasning, mens vannmiljøet i bekker og vassdrag sliter med utslipp av næringsstoffer og virkningen av urbanisering og økt avrenning fra tette flater.

Mål

Kommunedelplanen setter mål som tar tak i de viktigste utfordringene og beskriver strategier og tiltak som vil sørge for at Asker kommune også i fremtiden vil levere trygge og gode vann - og avløpstjenester til innbyggerne. Samtidig skal planen sørge for at vannmiljøet i vassdragene våre oppnår god økologisk tilstand med levende dyre - og planteliv til glede for innbyggerne.

Planen legger opp til en fornyingstakt for vann- og avløpsnettet på inntil 2 % med en betydelig økning av investeringsnivået. Dette vil gi en reell årlig gebyrøkning i planperioden på 3-4 %.

Slik gir du innspill

Gi innspill til planen via vårt elektroniske høringssvar eller send innspill til post@asker.kommune.no

Frist for innspill: 26.01.2018

Spørsmål kan rettes til Kommunalteknisk avdeling telefon 66 90 94 60, e-post: kommunalteknikk@asker.kommune.no