Spredt avløp Bjerkøya

Bjerkøya er en øy som ligger på utsiden av Konglungen og er bebygget med fritidsboliger. Det er ikke aktuelt å føre ut kommunalt vann og avløp til øya.

Reguleringsbestemmelser og plankart for Bjerkøya finner du i vår kartløsning (velg reguleringsplan når du kommer inn i kartløsningen for å se gjeldende dokumenter).

Spørsmålene fra innbyggerne gjelder i hovedsak ønske om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene §§ 5 og 6, disse bestemmelsene sier at det ikke tillates innlagt vann eller vannklosett.

I 1993 skrev daværende kommuneoverlege Ove Bang en uttalelse om vann- og avløpssituasjonen på Bjerkøya i forbindelse med en byggesøknad. Konklusjonen er at på grunn av grunnforholdene på øya kan utslipp av avløpsvann føre til forurensning av drikkevannet. Utslipp av gråvann krever felles løsninger.

Eksisterende avløpsanlegg på Bjerkøya ble kartlagt i 2013/2014 i forbindelse med prosjektet «Spredt avløp». 

Kommunalteknisk avdeling har hentet inn en foreløpig rapport fra firmaet Asplan Viak med forespørsel om mulige løsninger for vann og avløp på øya, sett i lys av at flere søker dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes §§ 5 og 6 (utdrag fra denne rapporten er vedlagt). Konklusjonen er at før etablering av flere borebrønner kan tillates kreves flere undersøkelser av eksisterende brønner. Bruk av biologiske og kjemiske minirenseanlegg for enkelthytter frarådes.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at Asker kommune har vedtatt en ny forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann, vedtatt 09.09.2014 av Asker kommunestyre (vedlagt), og at det er kravene i denne forskriften som vil bli lagt til grunn ved søknad om oppgradering og nyetablering av avløpsanlegg. Forskriften finnes på www.lovdata.no.

Videre fremdrift i saken er at Kommunalteknisk avdeling i løpet av de neste 1 til 3 årene vil gjennomgå eksisterende renseanlegg på Bjerkøya og kreve oppgradering i den grad det er nødvendig for å tilfredsstille rensekravene i vår lokale forskrift. Eiere av eksisterende anlegg vil få brev om dette.

For bygging av nye hytter, eller innlegging av vann og vannklosett i eksisterende hytter, kan vi ikke tillate dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene §§ 5 og 6. Vi vil legge ut rapporten fra Asplan Viak på våre nettsider i løpet av høsten.