Ofte stilte spørsmål om private avløpsanlegg

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får om private avløpsanlegg - tømming, tømmeleverandør, fakturering og litt til.

Hvilket regelverk regulerer tømmevilkårene?
Hva er nytt etter kommunesammenslåingen?

Fra 01.01.2020 tok Asker kommune over ansvaret for tømming av alle private avløpsanlegg i kommunen. Se Forskrift for tømming av avløpsanlegg for oppsamling av avløpsvann i Asker kommune, Viken.

Se priser for vann- og avløpstjenestene.

Eiere av private avløpsanlegg skal ha fått et informasjonbrev fra Asker kommune om endringer etter kommunesammenslåingen. I tillegg har Ringerike Septikservice AS informert om nye tømmerutiner i eget brev.

Hva er mitt ansvar for septiktanken på eiendommen min?

Så fint at du spør om det.

Eier må sørge for at avløpsanlegget fungerer som det skal mellom de innlagte tømmefrekvensene, og bestille ekstratømming ved behov. Kommunen kan pålegge deg hyppigere tømmefrekvens dersom anlegget ikke fungerer som det skal.

Eier må påse at avløpsanlegget er lett tilgjengelig for inspeksjon og tømming. Snø, is, jord og lignende som dekker kumlokk eller adkomst må fjernes. Ringerike Septikservice AS må ha anledning til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Adkomstvei og eventuell snuplass skal være brøytet om vinteren, ryddet for trær, busker og kratt og andre hindrende elementer, slik at tømmebilen kommer fram.

Tømmebilen må stå lovlig parkert, og ikke lenger unna enn 40 meter fra avløpsanlegget.

Hvilke oppgaver er kommunen ansvarlig for?

Asker kommune skal sørge for at tømming skjer i henhold til tømmeintervallene.

Kommunen kan foreta befaring og kontroll av anlegget.

Kommunen fakturerer for tømming. Det faktureres per anlegg, og på bakgrunn av tømt volum. Gebyrene for dette fastsettes årlig av kommunestyret.

Kan jeg velge tømmeleverandør?

Det kan du dessverre ikke. Asker kommune har tømmeplikt for alle private avløpsanlegg i kommunen. Ringerike Septikservice AS utfører arbeidet på vegne av vår kommune.

Dersom du tar kontakt med et annet firma, risikerer du å betale for dobbel tømming.

Hvordan kontakter jeg Ringerike Septikservice AS?

Du finner kontaktopplysninger på nettsidene til Ringerike Septikservice AS

Kan tømming skje selv om jeg ikke er hjemme?

Ja, det går bra. Du må bare sørge for at anlegget ditt er lett tilgjengelig og synlig for tømmeoperatøren, og at alle kumlokk er forsvarlig sikret.

I tillegg må du fjerne snø, is, jord og lignende som dekker kumlokket eller hindrer tilgang, før tømming kan skje.

Jeg har utedo. Hvor ofte må den tømmes?

Utedoer skal tømmes etter behov. Tømming bestiller du direkte hos Ringerike Septikservice AS, men fakturaen kommer fra Asker kommune.

Hva er forskjellen mellom ordinær tømming og ekstratømming?

En ordinær tømming er planlagt etter anleggets frekvens.

En ekstratømming er bestilt av innbygger på bakgrunn av et behov for hyppigere tømming. Se priser for tømming.

Hvem får jeg faktura fra?

Du får faktura fra Asker kommune på tømming av

  • tette tanker
  • slamavskillere
  • minirenseanlegg
  • biofilter
  • utedo

Får du faktura fra annen leverandør enn Asker kommune, ber vi deg ta kontakt med oss på e-post

Jeg har fått faktura for ekstratømming som jeg ikke har bestilt. Hva gjør jeg?

Det må vi ordne opp i. Ta kontakt med oss på e-post:

Jeg har blitt fakturert for oppmøte uten å få tømt. Hva betyr det?

Dersom du ikke har klargjort for tømming, blir du fakturert for oppmøte uten å få tømt. Årsaken kan være at tanken var vanskelig å komme til, utfordrende å betjene eller at kumlokket lå skjult under for eksempel snø, is eller jord.

Vennligst ta kontakt med Ringerike Septikservice AS hvis du har spørsmål til dette.

Jeg har spørsmål til beløpet på fakturaen. Hvem kan jeg kontakte?

Ta kontakt med oss på e-post

Dersom det viser seg at er fakturaen er korrekt, så bør du betale den innen fristen. Hvis det viser seg at du har blitt feilfakturert, så får du en unnskyldning og kreditnota fra oss.

Det er noe galt med avløpsanlegget mitt. Hva bør jeg gjøre?

Ta kontakt med en servicemann eller en privat rørlegger. Kommunen tilbyr ikke denne tjenesten.

Dersom tanken stadig fylles, bør du gi kommunen beskjed om at du har behov for en hyppigere tømmefrekvens. Det gjør du ved å sende e-post til

Du bør vurdere å bytte anlegget eller å knytte det til kommunalt avløpsnett.

Jeg har fått kloakk i kjelleren. Hvem kontakter jeg?

Ved akutt kloakklekkasje bør du ta kontakt med Ringerike Septikservice AS på vakttelefon 32 17 13 90.

Hvem kan jeg kontakte når?

Spørsmål om avtalegiro, eFaktura, Vipps eller bankrelaterte henvendelser:

Feil på faktura/gebyr/avtale, tømming eller spørsmål om ekstragebyr:

Behov for tømming, ekstratømming eller spørsmål om planlagte/utførte tømminger:

Hvorfor må jeg betale tilsynsgebyr?

Alle eiendommer som har privat avløpsløsning må betale årlig tilsynsgebyr, selv om selve tilsynet ikke skjer hvert år.

Dette gebyret er basert på selvkost og skal dekke kommunens utgifter med oppfølging av slamtømming, tilsyn av anleggene og arbeid med opprydding av spredt avløp. 

Tømmefirmaet fører tilsyn og undersøker slamavskillere og tette tanker ved tømming.

Se tilsyn av private avløpsanlegg for mer informasjon.