Forskrift om tømming av slamavskillere

Forskrift vedtatt av Asker kommunestyret i medhold av lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § § 26, 29, 30 og 34.

§ 1. Hva forskriftene regulerer

Forskriftene gjelder for hele Asker.

Forskriftene fastsetter regler for tømming av mindre renseinnretninger somslamavskillere og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann.

Alle nødvendige slamavskillere/tanker omfattes av ordningen.

Med nødvendige slamavskillere, tette tanker osv. forstås her septiktanker og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann, som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett eller tilknyttet offentlig avløpsnett som ikke er tilknyttet renseanlegg, eller som av andre årsaker finnes å være nødvendige.

Forskriftene gjelder likeledes for tette oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.

Unødvendige septiktanker omfattes ikke av denne for-skrifts § 3 1. ledd og § 5 2. ledd.

Med unødvendige tanker forstås anlegg hvor avløpsvannet ledes gjennom slamavskiller til renseanlegg, eller anlegg som av andre årsaker finnes unødvendige.

Forskriftene gjelder ikke oljeutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke sanitært avløpsvann.

§ 2. Utkobling av slamavskillere/tanker

Kommunestyret krever i medhold av Forurensningslovens § 26 at unødvendige slamavskillere kobles ut innen 01.01.88, men eventuelt samtidig med krevet sanering av stikkledning (når kommunen sanerer hovedledning e.l. jfr. Forurensningsloven § 22.2).

§ 3. Tømming av slamavskillere mv.

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller, skal slamavskilleren tømmes 1 gang pr år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskiller og for fritids-bebyggelse, skal slamavskilleren tømmes hvert 3. år.

Tette oppsamlingstanker tømmes etter behov på abonnentenes anmodning.

Unødvendige septiktanker tømmes på abonnentens anmodning.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

§ 4. Tilgjengelighet

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelige for tømming med bil . Overdekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord. osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Den som tømmer har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 5. Kommunens plikter

Kommunen skal sørge for tømming av slamavskillere, tette tanker m, v. som omfattes av denne forskrift. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for tømmingen.
Tømmingen utføres etter regler fastsatt i § 3.

Varsel om tømming sendes abonnenten minst en uke i forveien. Tømming utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand. Grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Kommunen er pålagt å disponere anlegg for behandling av kloakkslam. Det er likeledes kommunens plikt å ta imot alt kloakkslam i kommunen. Kommunen plikter ikke å motta slam fra slamavskillere, tette tanker mv. utenfor kommunens område, uten etter spesiell avtale.

§ 6.  Avfallsgebyr

Den som omfattes av ordningen plikter å betale gebyr fastsatt av kommunen etter forurensningslovens § 34.

Abonnenter av nødvendige slamavskillere/tanker skal betale et årlig gebyr til kommunen. Abonnenter av unødvendige septiktanker betaler gebyr direkte til firmaet som utfører tømmingen. Kommunen kan kreve slambehandlingsgebyr av disse firmaer tilsvarende behandlingskostnadene for septikslammet. Kommunen fastsetter regler for beregning av gebyrenes størrelse.

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr.29 om eigedomsskatt til kommunene §§ 26 og 27 tilsvarende.

§ 7. Klage

Pålegg gitt i medhold av disse forskrifter kan påklages til nærmeste overordnet politiske myndighet. Vedtak i medhold av Forurensningsloven § 26, jfr. forskriftenes § 2, kan påklages til fylkesmannen.

§ 8. Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter Forurensningslovens § 79 annet ledd.

§ 9. Ikrafttreden

Forskriftene trer i kraft så snart godkjennelse av forskriftene foreligger fra fylkesmannen  i Oslo og Akershus, og forskriftene er kunngjort.

Vedtatt av Asker kommunestyre 30. januar 1985 (sak 11).Godkjent av fylkesmannen i Oslo og Akershus ved brev av 25.02.85.