Eksisterende boligområder er ikke alltid planlagt og tilrettelagt for ekstreme nedbørsmengder. Derfor er det mange steder behov for lokale forebyggende tiltak. Det å lede vannet fra takrennene ut på bakken, i stedet for inn på den kommunale overvannsledningen, er et slikt tiltak.

For å avgrense skadene på egen eiendom ved store nedbørsmengder, bør du spesielt sørge for at takrennene er åpne og at det ikke ligger kvist eller løv som sperrer for vann i avløp og mindre bekker.  Mer om skadebegrensning finner du på sikkerhverdag.no

Last ned Norsk vann sin brosjyre og se sjekkhuset.no for råd og tips om hvordan sikre bolig og eiendom mot oversvømmelse og skader.

Grunneiers ansvar

Grunneier har ansvaret for sikring av egen eiendom mot flom i bekker og vassdrag. Dette gjelder også for erosjon og utrasing.

Drenering og overvann

Grunneier har selv ansvaret for håndtering av takvann, drensvann og overvann på egen eiendom. Tilknytning til kommunale overvannsledninger krever tillatelse. Overvann skal ikke under noen omstendighet tilknyttes kloakkledningene.

Har du spørsmål ta kontakt med kommunalteknisk avdeling

Flomvarsel og flomsoner i Asker

Følg med på flomvarsel for ditt område på varsom.no og meldinger om ekstremvær på NVE.no

Se kart med oversikt over flomveier, flomsoner og erosjonssoner i Asker