Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Råd ved flom og oversvømmelse

Kraftig nedbør og store snømengder kan føre til oversvømmelse. Følg med på meldinger om flom og ekstremvær på varsom.no og NVE.no.

Tips ved varsel om flom

  • Sørg for at kvister, løv, sand, grus og ispropper ikke sperrer for vann i avløp og mindre bekker
  • Sørg for at vannet renner dit det skal
  • Drener bort overflatevann til et trygt og sikkert areal

Les Norsk vann sin brosjyre og se sjekkhuset.no for flere tips om hvordan du kan sikre boligen og eiendommen din mot oversvømmelse og skader. Mer om skadebegrensning finner du også på sikkerhverdag.no

Grunneiers ansvar

Det er grunneier som har ansvaret for å sikre egen eiendom mot flom. Dette gjelder også for erosjon og utrasing.

Drenering og overvann

Eksisterende boligområder er ikke alltid tilrettelagt for ekstreme nedbørsmengder. Mange steder er det derfor behov for lokale forebyggende tiltak. Det er for eksempel viktig å lede vannet fra takrennene ut på bakken, i stedet for inn på den kommunale overvannsledningen.

Grunneier har selv ansvaret for håndtering av takvann, drensvann og overvann på egen eiendom. Grunneier må ha tillatelse for å kunne knytte seg til kommunale overvannsledninger. Overvann skal ikke under noen omstendighet knyttes til kloakkledningene.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Innbyggerservice.

Meldingstjenester