Veiledning for søknad om dispensasjon fra kommunal VA-norm

Dersom man i et prosjekt ser seg nødt til å fravike et krav i kommunens vann- og avløpsnorm (VA-norm) må man søke om dispensasjon fra det enkelte kapittel i normen. Man skal ha en særdeles god grunn til å måtte fravike et krav fra den kommunale VA-normen og det er ingen selvfølge at man får innvilget søknaden. Søknaden skal sendes komplett til Asker kommune, Vann og vannmiljø ved plan og investering for uttalelse.

En søknad skal være godt begrunnet og utarbeidet av en sakkyndig person som kan prosjektere en tilfredsstillende løsning, som igjen må aksepteres av kommunen.

Om søknaden

Søknaden skal minimum inneholde:

  • Informasjon om søker, tiltaket mm. dette fylles ut i søknadsportalen
  • Notat som redegjør for:
    • Hvorfor det søkes om dispensasjon
    • Hvordan det er tenkt løst
  • Nødvendig tegning og beregningsgrunnlag for å vurdere søknaden

Det kan for eksempel være aktuelt å legge ved plantegninger, grøftetverrsnitt eller annen form for dokumentasjon som beskriver problemstilling eller løsning. Søknadsdokumentene må være av en slik art at man har nok for å kunne vurdere saken.

Her kan du søke om dispensasjon

Saksbehandling

I etterkant av innsendt søknad vil en saksbehandler først vurdere om søknaden er komplett, dersom den ikke er det vil du få beskjed. Dersom den er komplett, vil søknaden bli vurdert og behandlet. Normal behandlingstid er to uker fra mottatt søknad.

Merk at kommunen står fritt til å vurdere og eventuell avvise søknader om dispensasjon. Kommunens VA-norm er til for å sikre trygge og bærekraftige anlegg som ikke er til heft for fremtidige generasjoner.

I vurderingen tas det spesielt hensyn til:

  • vil anlegget kunne bli skadet under gjennomføring
  • vil man ha adkomst til nødvendig vedlikehold og utskifting
  • vil tiltaket medføre økt kostnad for utskifting av anlegget i fremtiden

Fra vann og vannmiljø vil du motta en uttalelse om de tekniske krav som kommunen har vedtatt for å sikre den tekniske kvalitet når kommunen skal eie, drive og vedlikeholde anlegget.

Et VA-anlegg må også tilfredsstille kravene i Plan- og bygningsloven om godkjenning og kvalitetssikring. I den forbindelse skal planene også underlegges plan- og bygningsmyndighetenes saksbehandling.