Det er du som grunneier som har ansvaret for vann- og avløpsledningene som går fra kommunens hovedledning og inn til eiendommen din. Må ledningene rehabiliteres, kan du søke om tilskudd fra kommunen.

Tilskuddet er på kr 250 per meter både for vannledninger og avløpsledninger.

Husk å varsle Kommunalteknisk avdeling før du setter i gang rehabiliteringen. Tilskuddet utbetales etter at rehabiliteringen er utført.

Søk om tilskudd her.

Retningslinjer:

 • Hele fellesledningen og/eller stikkledningen må være rehabilitert inkludert avgreninger.
 • Vannledningen som skal rehabiliteres må være galvanisert eller kobberrør og eldre enn 20 år.
 • Vannledningen må byttes til innvendig kjeller.
 • Kloakkledning som skal rehabiliteres må være av betong og fra før 1970.
 • Ved ny trasé skal gammel ledning være frakoblet og avgrening/anboring plugget.
 • Ved ny trasé skal alle punkter i ledningsnettet fra husvegg til påkobling måles inn med koordinater.
 • Overvann/drensvann skal ikke være tilknyttet kloakken.

Dokumentasjon som må følge søknaden:

 • Situasjonskart med rehabilitert ledning og ledningsdimensjoner rehabiliteringsmetode inntegnet.
 • Der gammel avgrening ikke skal benyttes, skal plugging av denne dokumenteres ved fotografi eller kommunalt tilsyn.
 • Kopi av faktura eller annen dokumentasjon som viser antall meter rehabilitert ledning.
 • Ved rehabilitering av fellesledning må det vedlegges en liste som viser fordeling av tilskuddet.
 • Ved utbetaling av tilskudd må det oppgis kontonummer hvor beløpet skal godskrives.

Kommunen skal kontrollere det utførte arbeidet. Tiltakshaver eller utførende firma er ansvarlig for å kontakte Kommunalteknisk avdeling for kontroll.