Det er du som grunneier som har ansvaret for vann- og avløpsledningene som går fra kommunens hovedledning og inn til eiendommen din. Må ledningene rehabiliteres, kan du søke om tilskudd fra kommunen.

Tilskuddet er på kr 250,- per meter både for vannledninger og avløpsledninger.

Husk å varsle Kommunalteknisk avdeling før du setter i gang rehabiliteringen. Tilskuddet utbetales etter at rehabiliteringen er utført.

Søk om tilskudd her.

Retningslinjer:

 • Hele fellesledningen og/eller stikkledningen må være rehabilitert inkludert avgreninger.
 • Vannledningen som skal rehabiliteres må være galvanisert eller kobberrør og eldre enn 20 år.
 • Vannledningen må byttes til innvendig kjeller.
 • Kloakkledning som skal rehabiliteres må være av betong og fra før 1970.
 • Ved ny trasé skal gammel ledning være frakoblet og avgrening/anboring plugget.
 • Ved ny trasé skal alle punkter i ledningsnettet fra husvegg til påkobling måles inn med koordinater.
 • Overvann/drensvann skal ikke være tilknyttet kloakken.

Dokumentasjon som må følge søknaden:

 • Situasjonskart med rehabilitert ledning og ledningsdimensjoner rehabiliteringsmetode inntegnet.
 • Der gammel avgrening ikke skal benyttes, skal plugging av denne dokumenteres ved fotografi eller kommunalt tilsyn.
 • Kopi av faktura eller annen dokumentasjon som viser antall meter rehabilitert ledning.
 • Ved rehabilitering av fellesledning må det vedlegges en liste som viser fordeling av tilskuddet.
 • Ved utbetaling av tilskudd må det oppgis kontonummer hvor beløpet skal godskrives.

Kommunen skal kontrollere det utførte arbeidet. Tiltakshaver eller utførende firma er ansvarlig for å kontakte Kommunalteknisk avdeling for kontroll.