Når du skal bygge, kan det hende at du som utbygger får krav om å etablere hovedledningsanlegg for vann og avløp. Her er en veiledning til hva du må huske på i slike tilfeller.

Planlegging

Vann- og avløpsanlegg og veianlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til Asker kommunes VA-norm. I orientering til byggherrer som skal opparbeide kommunaltekniske anlegg, gis en kort innføring i relevante lover og regler.

Hvis du ønsker å diskutere tekniske detaljer angående vann, avløp eller vei, ta kontakt med kommunalteknisk avdeling.

Brannvannskum

Brannvesenet er avhengig av brannvannskummer for å hente slokkevann. I villastrøk må brannvannskummen være maksimalt 100 meter fra der boligen din skal ligge. For annen type bebyggelse gjelder andre krav.

Hvis eksisterende kum ligger lenger unna enn det som kreves, kan kommunen pålegge deg å bygge en ny. Du må selv betale for å bygge kummen, men kommunen overtar deretter ansvaret for drift og vedlikehold.

Alternativet til en brannvannskum er å installere boligsprinkling i boligen din.

For mer informasjon om krav til brannvannskum og boligsprinkling,  ta kontakt med kommunalteknisk avdeling.

Kan du dele utgiftene med naboene?

Hvis kommunen har pålagt deg å bygge noe, og naboeiendommer får en fordel av det, kan du ha krav på å få tilbake penger fra naboene. For eksempel hvis kommunen krever at du bygger vei eller vann- og avløpsanlegg, og dette gjør at naboeiendommen blir byggeklar eller får mulighet til å knytte seg til offentlige vann- og avløpsledninger.

Det enkleste er å inngå en privat avtale med naboene om å få dekket noe av utgiftene. Går ikke det, kan du i noen tilfeller få pengene fra naboene gjennom en refusjonssak. Krav om refusjon sender du til kommunen. Mer om refusjon av pålagte byggeprosjekter finner du i Plan- og bygningsloven §18.

Tilskudd fra kommunen

Når du bygger hovedledninger for vann- og avløp som kommunen skal overta ansvaret for, kan du få tilskudd til byggingen. Se retningslinjer for kommunalt tilskudd til hovedledningsanlegg. 

Bygging

Oppstartsmøte

Når de tekniske planene er godkjent, og du har fått nødvendige tillatelser, kan du begynne å bygge. Men først kan du ha et oppstartsmøte med kommunen, hvis du ønsker det. I så fall tar du kontakt med kommunalteknisk avdeling.

Test ledninger før bruk

Før anlegget kan tas i bruk, skal vannledninger trykktestes og desinfiseres. Resultatet skal sendes inn til kommunalteknisk avdeling. Alle nye spillvanns-/overvannsledninger skal inspiseres med videokamera.

Ferdigattest

Før du kan søke om ferdigattest, må du ha sluttdokumentasjon klar - i henhold til Byggesaksforskriften § 8-1 og VA-norm for Asker kommune pkt 3.9

Kommunal overtakelse

Offentlig vei og hovedledningsanlegg for vann og avløp skal overtas av kommunen når det er ferdig og godkjent, jfr Plan- og bygningsloven §18.

Følgende prosedyre gjelder for overtakelse

  • Ferdigattest etter Plan- og bygningsloven § 21-10 må være gitt.
  • Søker oversender forslag til tidspunkt for overtakelsesforretning.
  • 80 % av tomtene som betjenes av tiltaket må være bebygget, jf. VA- norm for Asker kommune, pkt. 3.9 og Retningslinjer for veibygging Asker kommune, pkt.2.8
  • Det skal gjennomføres en overtakelsesforretning. Fra kommunalteknisk avdeling deltar: Byggesaksansvarlig, kartansvarlig, vei og trafikk, vann og avløp.
  • Saksbehandler ved kommunalteknisk avdeling skriver referat fra befaringen og oversender overtakelsesprotokollen til partene.
  • Vei- og vann- og avløpsanlegg overtas til kommunal drift- og vedlikehold når eventuelle påviste mangler er utbedret, og signert overtagelsesprotokoll er mottatt i retur.

Justeringsavtaler

Ved privat utbygging av offentlig infrastruktur for vann- og avløpsanlegg og veianlegg, som senere skal overtas til kommunalt eie, tilbyr Asker kommune utbygger å inngå justeringsavtaler.

Avtalen innebærer at utbyggere får tilbakebetalt merverdiavgift som utbygger har betalt for  i sin utførelse av anleggstiltakene. Tilbakebetalingen foregår over en periode på 10 år.

Avtale kan først inngås når det aktuelle anlegget er overtatt av kommunen. Regelverket for inngåelse av justeringsavtaler er hjemlet i Lov om merverdiavgift, kapittel 9, og i Forskrift til merverdiavgiftsloven, kapittel 9. Kontakt Kommunalteknisk avdeling for nærmere vilkår og avtale.