Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Veileder for vann og avløp når du bygger

Kort fortalt

Når du skal bygge, er det flere ting du som utbygger må ta hensyn til.

Det kan hende at du får krav om å etablere et hovedledningsanlegg for vann og avløp. 

Vi har også retningslinjer for hvor nær huset eller annen bebyggelse du kan legge vann- og avløpsledninger.

Veileder for etablering av hovedledningsanlegg

Planlegging

Det er viktig at du som er utbygger setter deg inn i kommunens retningslinjer for vann, avløp og vei før du går i gang med å bygge:

  • Vann- og avløpsanlegg og veianlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til Asker kommunes VA-norm. 
  • Hvis du ønsker å diskutere tekniske detaljer om vann, avløp eller vei, ta kontakt med

Retningslinjer for brannvannskum

Brannvesenet er avhengig av brannvannskummer for å hente slokkevann. Bygger du hus for langt unna en kum, kan det hende at du må etablere en ny:

  • I villastrøk kan ikke brannvannskummen være lengre unna enn 100 meter fra der boligen din skal ligge. For annen type bebyggelse, gjelder andre krav.
  • Hvis en eksisterende kum ligger lengre unna enn det som kreves, kan kommunen be deg om å bygge en ny. Du må selv betale for å bygge kummen, men Asker kommune overtar ansvaret for drift og vedlikehold når den står ferdig.
  • I stedet for å bygge kum, kan du installere et sprinkleranlegg i boligen din.

For mer informasjon om krav til brannvannskum og boligsprinkling, ta kontakt med

Kan du dele utgiftene med naboene?

Hvis kommunen har pålagt deg å bygge noe, og naboeiendommer får en fordel av det, kan du ha krav på å få tilbake penger fra naboene. Dette gjelder for eksempel hvis kommunen krever at du bygger vei eller vann- og avløpsanlegg og dette gjør at naboeiendommen blir byggeklar eller får mulighet til å knytte seg til offentlige vann- og avløpsledninger.

I slike tilfeller er det ofte enklest å inngå en privat avtale med naboene om å få dekket noe av utgiftene. Går ikke det, kan du i enkelte tilfeller få pengene fra naboene gjennom en refusjonssak. Krav om refusjon sender du til kommunen. Mer om refusjon av kostnader ved pålagte byggeprosjekter finner du i Plan- og bygningsloven §18.

Bygging

Oppstartsmøte

Når de tekniske planene er godkjent, og du har fått nødvendige tillatelser, kan du begynne å bygge. Hvis du ønsker, kan du først ha et oppstartsmøte med kommunen. I så fall tar du kontakt med

Test ledninger før bruk

Før anlegget kan tas i bruk, skal en autorisert rørlegger trykkteste og desinfisere vannledningene. Resultatet skal sendes inn til  Alle nye spillvanns-/overvannsledninger skal inspiseres med videokamera.

Ferdigattest

Før du kan søke om ferdigattest, må du ha sluttdokumentasjon klar - i henhold til Byggesaksforskriften § 8-1 og VA-norm for Asker kommune pkt 3.9

Kommunal overtakelse

Offentlig vei og hovedledningsanlegg for vann og avløp skal overtas av kommunen når det er ferdig og godkjent, jfr Plan- og bygningsloven §18.

Følgende prosedyre gjelder for overtakelse

Justeringsavtaler

Ved privat utbygging av offentlig infrastruktur for vann- og avløpsanlegg og veianlegg, som senere skal overtas til kommunalt eie, tilbyr Asker kommune utbygger å inngå justeringsavtaler.

Avtalen innebærer at utbyggere får tilbakebetalt merverdiavgift som utbygger har betalt for i sin utførelse av anleggstiltakene. Tilbakebetalingen foregår over en periode på 10 år.

Avtale kan først inngås når det aktuelle anlegget er overtatt av kommunen. Regelverket for inngåelse av justeringsavtaler er hjemlet i Lov om merverdiavgift, kapittel 9, og i Forskrift til merverdiavgiftsloven, kapittel 9.

Kontakt  for nærmere vilkår og avtale.