Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Veileder for vann og avløp når du bygger

Kort fortalt

Når du skal bygge, er det flere ting du som utbygger må ta hensyn til. Blant annet må eiendommen du skal bygge på ha tilgang til vann- og avløpsledninger. Du må også passe på at du ikke bygger over eller for nær eksisterende vann- og/eller avløpsledninger.

Byggeprosjekter krever planlegging

Du som utbygger må sette deg inn i kommunens regler for vann og avløp, og overvann, før du går i gang med planleggingen:

  • Vann- og avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til Asker kommunes VA-norm. 
  • Hvis du ønsker å diskutere tekniske detaljer om vann, avløp og overvann, ta kontakt med

Teknisk plan for hovedledninger for vann og avløp må forhåndsgodkjennes av prosjektansvarlig i virksomhet Vann og vannmiljø. Teknisk plan med vedlegg sender du på e-post til Asker kommune postmottak:

Retningslinjer for brannvannskum

Brannvesenet er avhengig av brannvannskummer for å hente slokkevann.

Kan jeg dele utgifter med naboen?

Hvis kommunen har pålagt deg å bygge vann- og avløpsanlegg, og naboeiendommer får en fordel av det, for eksempel ved at den/de blir byggeklar eller får mulighet til å knytte seg til offentlige vann- og avløpsledninger, kan du ha krav på å få tilbake penger fra naboene.

I slike tilfeller er det ofte enklest å inngå en privat avtale med naboene om å få dekket deler av utgiftene. Går ikke det, kan du kreve refusjon fra naboene. Eventuell refusjon forutsetter at byggearbeidet ikke er startet før kommunen har godkjent planer, kostnadsoverslag samt forslag til fordeling av kostnader. Kravet om refusjon sender du til Asker kommune postmottak:

Du kan ikke starte byggearbeidet før kommunen/byggesak har gitt nødvendig tillatelse.

Mer om refusjon av kostnader ved pålagte byggeprosjekter finner du i Plan- og bygningsloven §18.

Oppstart av byggeprosjektet

Avtale et oppstartsmøte

Når de tekniske planene er godkjent, og du har fått nødvendige tillatelser, kan du starte byggingen.

Vi anbefaler at du avtaler et oppstartsmøte med prosjektansvarlig for ditt prosjekt. 

Ledningsnettet må testes før bruk

Før anlegget kan tas i bruk, skal en autorisert rørlegger trykkteste og desinfisere vannledningene. Alle nye spillvanns-/overvannsledninger skal inspiseres med videokamera.

Resultatene skal sendes inn til Asker kommune postmottak:  

Før du kan søke om ferdigattest, må sluttdokumentasjon godkjennes av prosjektansvarlig for ditt prosjekt.

Når overtar kommunen?

Kommunen overtar offentlig vei og hovedledningsanlegg for vann og avløp  når arbeidet er ferdig og godkjent, jfr Plan- og bygningsloven §18.

Prosedyre for overtakelse

  • Ferdigattest etter Plan- og bygningsloven § 21-10 må være gitt.
  • Det skal gjennomføres en overtakelsesforretning. Ta kontakt med prosjektansvarlig for ditt prosjekt.
  • Overtakelsesprotokollen skal underskrives av tiltakshaver eller en representant med fullmakt, og kommunen.

Justeringsavtale med kommunen

Ved privat utbygging av offentlig infrastruktur for vann- og avløpsanlegg, som senere skal bli kommunalt eie, tilbyr Asker kommune utbygger å inngå justeringsavtale.

Ved inngåelse av avtale om justeringsrett vil utbygger over en periode på 10 år få tilbakebetalt merverdiavgift som er betalt under utførelse av anleggstiltaket.

Avtale kan først inngås når det aktuelle anlegget faktisk er overtatt av kommunen. Tilretteleggingshonorar er et engangsbeløp på kroner 10.000. I tillegg kommer kroner 5.000 i årlige kostnader for avtale om justeringsrett.

I tilfeller hvor utbygger er fritatt for merverdiavgift, eller selv har hatt fradragsrett, kan kommunen inngå avtale om justeringsplikt. I disse avtalene vil det ikke foregå noen utbetaling.

Saksfremlegget og Formannskapets vedtak om inngåelse av justeringsavtaler.

Regelverket for inngåelse av justeringsavtaler er regulert av Lov om merverdiavgift, kapittel 9, og i Forskrift til merverdiavgiftsloven, kapittel 9.

Maler til utfylling

Ta kontakt med  hvis du har spørsmål om justeringsavtale.