Etablering av hovedledning i privat regi

Asker kommunes retningslinjer for kommunalt tilskudd ved etablering av hovedledningsanlegg for vann og avløp i privat regi.

Kapittel I - Innledning

1.
Tilskudd etter disse retningslinjer kan gis til hovedledningsanlegg (vann, spillvann og overvann) som skal overtas av kommunen.

2.
Det skilles mellom etablering av hovedledningsanlegg innenfor:

  • Områder vist på kommuneplan med eksisterende arealformål «boligbebyggelse, SOSI-kode 1110,1» og merket som «nåværende» på kommuneplanen arealkart.
  • Områder vist på kommuneplan med nytt arealformål «boligbebyggelse, SOSI-kode 1110,2» og merket som «nytt», «framtidig» eller «på lang sikt» på kommuneplanen arealkart.

3. 
Det er en forutsetning for ordningen at tilskuddsbeløpet fratrekkes anleggsutgiftene, slik at det kommer alle parselleiere til gode ved eventuelt refusjonssak.

4.
Det er en forutsetning, at eksisterende bebyggelse og eventuelle nye parseller kan tilknyttes det nye hovedledningsanlegget med fellesledninger eller stikkledninger.

Kapittel II - Tilskudd

1.
Innenfor eksisterende «nåværende» boligområdet gis tilskudd til ledninger, kummer og pumpestasjoner for vann og avløp.

2.
I nye byggefelt («framtidig») gis tilskudd bare til anlegg hvor kommunen krever lagt større ledningsdimensjoner enn det som følger av plan- og bygningsloven § 18 og/eller krav til vannforsyning for brannslukking i henhold til teknisk forskrift m. veiledning.

3.
Det gis ikke tilskudd til hovedledninger som føres gjennom eksisterende boligområdet for å komme til nytt byggefelt.

4.
Det gis ikke tilskudd til vannledning for sprinkelanlegg.

5.
Tilskuddet beregnes etter følgende enhetspriser:

Type Enhet Beløp (NOK)
150 mm vannledning pr. lm. (STJ) 385
  pr. lm. (PE, PVC, andre) 165
200 mm vannledning pr. lm. (STJ) 495
  pr. lm. (PE, PVC, andre) 220
300 mm vannledning pr. lm. (STJ) 765
  pr. lm. (PE, PVC, andre) 550
Vannkum 150 mm pr. stk. 55 000
Vannkum 200 mm pr. stk. 71 000
Vannkum 300 mm pr. stk. 93 000
160 mm avløpsledning pr. lm. 70
200 mm avløpsledning pr. lm. 140
250 mm avløpsledning pr. lm. 330
300 mm avløpsledning pr. lm. 495
Avløpskum betong 1200 pr. stk. 16 500
Avløpskum PP eller tilsv. med stigerør min. 630 mm pr. stk. 16 500
Pumpestasjoner vann og avløp pr. stk. 220 000

Kapitel III - Diverse bestemmelser

  1. Søknad om tilskudd sendes sammen med detaljert teknisk plan til avdeling Vann og vannmiljø under. Se Veileder for utbygging av vann og avløp.
  2. Tilskuddsbeløpets størrelse beregnes av ansvarlig søker. Endelig beløp beregnes når anlegget er gjennomført og innmålt.
  3. Tilskuddet utbetales når anlegget er ferdig godkjent av prosjektansvarlig hos Vann og vannmiljø, og eiendomsretten er overført til kommunen.
  4. Hvis du ikke får medhold etter klage, kan vedtaket ankes til Utvalg for Samfunnstjenester.
  5. Disse retningslinjer trer i kraft fra det tidspunkt Utvalg for Samfunnstjenester har fattet vedtak om det, og erstatter tidligere retningslinjer for kommunalt tilskudd ved bygging av hovedledninger for vann og avløp i privat regi - vedtatt av teknisk styre 22.05.2001.

Retningslinjene er vedtatt 02.09.2021 av Utvalg for Samfunnstjenester, og kan også lastes ned som PDF:

Tilskudd hovedledning