Høring: Parkeringsstrategi

Ny parkeringsstrategi er på høring frem til 15. desember.

Parkeringsautomat

Harmonisering av parkeringsbestemmelsene

Parkeringsstrategien omhandler forvaltning av kommunens parkeringsplasser og tar ikke for seg parkeringsnorm, regulering og kollektivtrafikk. Hensikten er å harmonisere parkeringsbestemmelsene i kommunen.   

Asker kommune disponerer cirka 1 500 parkeringsplasser hvorav 250 er i Asker sentrum.

Strategien handler om hvordan vi skal forvalte og drifte de kommunale parkeringsplassene, og har som målsetting å bygge opp under god trafikksikkerhet, fremkommelighet, lokal handel, god tilgjengelighet til idrettsanlegg, utfartssteder og pendler- og innfartsparkering.

Forslag til ny parkeringsstrategi ble lagt frem for politisk utvalg for samfunnstjenester den 4. november. Utvalget vedtok å sende saken på høring med frist for tilbakemeldinger 15. desember.

Hovedgrepene i forvaltningen av kommunale parkeringsarealene er:

  • Parkeringsavgifter og parkeringsbestemmelser (tidsbegrensninger) brukes for å fremme lokal handel (sirkulasjon), god tilgang på innfartsparkering og god tilgjengelighet til friområder og idrettsanlegg
  • Avgiftsnivået harmoniseres med private P-avgifter (høy avgift i pressområder og lav avgift eller gratis for øvrig)
  • Avslutte kommunal drift og kontroll av parkeringsanlegg eid av private (NYTT)
  • Utvikling av digitale hjelpemidler for forutsigbar parkering (NYTT)
  • Kun dagsbetaling på innfartsparkering og reduserte rabattordninger (NYTT)
  • Halv parkeringsavgift for utslippsfrie kjøretøyer videreføres
  • Ansatte søkes likebehandlet med hensyn til tilgang på parkeringsplasser og gjenspeiler avgiftsordningene i området (betaling i og rundt Asker sentrum, gratis ved de fleste barnehager, skoler og institusjoner for øvrig).

Høringsfristen er 15. desember 2021

Har du innspill?

Vi ønsker å høre din mening i saken. Du kan gi innspill på digitalt skjema, e-post eller som brevpost.

Send innspill digitalt


Alternativt kan innspill sendes på e-post eller brevpost. Hvis du gir innspill på e-post eller brevpost, merk da meldingsfelt eller konvolutt med "saksnummer 21/16905".

  • E-post: p
  • Brev: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken