Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Vårfeiingen er i gang

Feiing av hovedsykkelveinettet og kommunale veier er nå i gang og vil være ferdig til 17. mai

Vårfeiingen starter med feiing i lavereliggende områder hvor snøen normalt forsvinner først, og langs hovedsykkelveinettet langs de kommunale veiene.

For å skape minst mulig støvplager brukes det vann under feiingen. Det kjøres fra ca kl 05.00 - 20.00. I helgene feies det normalt ikke.

Vis aktsomhet når du sykler

Løs grus og strøsand kan skape problemer ved brå oppbremsing på sykkel. Vær derfor forsiktig i perioden før gang- og sykkelveiene er ferdig rengjort.

Hvem feier hva?

Kommunen har ansvaret for feiing av det kommunale veinettet med tilhørende gang- og sykkelveier. Kommunen feier også gang- og sykkelveier langs fylkesveier, med unntak av gang- og sykkelveiene langs Røykenveien, Slemmestadveien, langs fylkesvei 281 fra Sagene til Filtvet og langs fylkesvei 289, Åsheimveien på Klokkarstua.

 

Statens vegvesen har ansvaret for E-18 og Viken fylkeskommune for fylkesveier, samt gang- og sykkelveiene langs Røykenveien, Slemmestadveien, fylkesvei 281 fra Sagene til Filtvet, og fylkesvei 289, Åsheimveien på Klokkarstua.

Ditt bidrag til vårfeiingen

For å unngå forsinkelser og oppnå best mulig feide veier, oppfordrer vi til å følge midlertidige parkering forbudt skilt som settes opp enkelte steder, slik at feiebilen får feid hele veibanen.

Vi oppfordrer alle som har biler som står parkert i kommunale veier om å parkere inne på egen grunn, slik at hele veibanen blir feid.

Vi håper også at alle som er naboer til offentlig vei deltar i våroppryddingen, og fjerner papir, plast og annet avfall som ligger inntil eiendomsgrensene.

Hageavfall må ikke feies ut i veibanen

Pinner og større steiner ødelegger feiemaskinene. Feiebilene kjører derfor utenom hageavfall som ligger på gang-  og sykkelvei eller i kjørebanen.

Gjenbruk av grus

Grusen som blir feid opp er ikke lenger skarp nok til gjenbruk som støgrus, men kan brukes til småveier og ridebaner i nærheten av der det feies. stedene de feier. Tester viser at grusen er ren og derfor ikke behøver å behandles som spesialavfall.