Torsdag 26. oktober ble gangbrua over fylkesveg 165 Slemmestadveien stengt. Brua fra 1960-tallet er i dårlig forfatning, og skal rives i midten av november.

Det er observert råte på Vettre gangbru. - I samråd med Asker kommune og på bakgrunn av undersøkelser og beregninger anbefaler Statens vegvesen å stenge brua og rive den, sier Nina Utne i Statens vegvesen.

Ny trasé for gående og syklende

- Vi er i dialog med Vettre skole for å gjøre ansatte, foresatte og elever oppmerksomme på gode, alternative krysninger av Slemmestadveien, sier Mari Gabrielsen i Asker kommune.

Gående og syklende i området oppfordres til å benytte undergangene ved Skytterveien og Krillåsveien/Konglungveien, som vises i kartet.

Vi beklager ulempene med nytt gangmønster, og vi er klar over at dette fører til at noen elever får lenger skolevei.

Har barnet ditt rett til skoleskyss?

Sikkerhet rundt skolevei

Vi utfører enkelte trafikksikkerhetstiltak, på det som nå er ny skolevei for barna som brukte gangbrua. Dette er vi i dialog med FAU ved Vettre skole om.

  • Asker kommune har fått klarsignal fra Statens vegvesen om å prosjektere en ombygging av krysset Konglungveien/Slemmestadveien – for å trekke gangfeltet lenger inn i Konglungveien.

I løpet av uke 47 vil vi:

  • skilte parkering forbudt i Vettrelia fra Skytterveien og opp til parkeringsanlegg.
  • oppgradere belysning i Skytterveien og i  krysset Skytterveien/Vettrelia.
  • rydde vegetasjon i Vettrelia.

I løpet av uke 49 vil:

  • arbeid med ny fartshump i Skytterveien ved krysset Vettrelia starte opp.
  • utbedring av krysset i Konglungveien starte opp.

Brua rives i november

Det kjører busser flere ganger i timer på Slemmestadveien og av hensyn til trafikkavviklingen skal brua rives om natten. Statens vegvesen planlegger å ta ned brua i midten av november.

Det foreligger for tiden ingen planer om å erstatte brua. Asker kommune vil jobbe videre med avklaringer rundt saken.

kart Vettre gangbru stengt
Kart som viser stengt gangbru og underganger Slemmestadveien