I slutten av oktober 2017 ble gangbrua over fylkesveg 165 Slemmestadveien stengt. Brua fra 1960-tallet var i dårlig forfatning, og ble revet i november 2017.

Det ble observert råte på Vettre gangbru. I samråd med Asker kommune og på bakgrunn av undersøkelser og beregninger anbefalte Statens vegvesen å stenge brua og rive den.

Ny trasé for gående og syklende

- Vi er i dialog med Vettre skole for å gjøre ansatte, foresatte og elever oppmerksomme på gode, alternative krysninger av Slemmestadveien, sier Mari Gabrielsen i Asker kommune.

Gående og syklende i området oppfordres til å benytte undergangene ved Skytterveien og Krillåsveien/Konglungveien, som vises i kartet.

Vi beklager ulempene med nytt gangmønster, og vi er klar over at dette fører til at noen elever får lenger skolevei.

Har barnet ditt rett til skoleskyss?

Sikkerhet rundt skolevei - utførte og planlagte tiltak

Vi utfører enkelte trafikksikkerhetstiltak, på det som nå er ny skolevei for barna som brukte gangbrua. Dette er vi i dialog med FAU ved Vettre skole om.

Asker kommune har fått klarsignal fra Statens vegvesen om å prosjektere en ombygging av krysset Konglungveien/Slemmestadveien – for å trekke gangfeltet lenger inn i Konglungveien.

Utført i uke 46 (13. - 19. november)

  • I krysningspunktet ved Skytterveien/Vettrelia er veilyset forsterket med to nye armaturer
  • 16 nye LED-armaturer har erstattet eldre armaturer i Skytterveien ned mot krysset med Vettrelia
  • Det er ryddet vegetasjon rundt veilyset Vettrelia og Skytterveien
  • Bakken i Vettrelia er blitt helstrødd ved behov
  • Krysset i Konglungveien er ferdig prosjektert

Tiltak i uke 47 (20. - 26. november)

  • Snarvei er ryddet (vegetasjon) - utført
  • Vegetasjon i Vettrelia og krysset Vettrelia/Skytterveien er delvis ryddet. Arbeidet fullføres i løpet av uka
  • Det skiltes parkering forbudt i Vettrelia fra Skytterveien og opp til parkeringsanlegget

Tiltak i uke 49 (4. - 10. desember)

  • Arbeid med ny fartshump i Skytterveien ved krysset Vettrelia starter opp
  • Utbedring av krysset i Konglungveien starter opp

Brua revet

Statens vegvesen fjernet Vettre gangbru i slutten av november 2017. Informasjon om dette finner du hos Statens vegvesen som hadde ansvaret for riving.

Det foreligger for tiden ingen planer om å erstatte brua. Asker kommune vil jobbe videre med avklaringer rundt saken.

kart Vettre gangbru stengt
Kart som viser stengt gangbru og underganger Slemmestadveien