Høring: Avslutte kommunal drift av vei

Asker kommune foreslår å avslutte kommunal drift av veier som ikke oppfyller kriteriene for kommunal vei.

En asfaltert vei

Kort fortalt

De kommunale veiene i kommunen skal driftes rettferdig og forutsigbart etter gjeldene kriterier for hva som er kommunal vei. Etter en omfattende gjennomgang, ser vi at flere veier som driftes av kommunen ikke oppfyller kriteriene.

Derfor foreslår Asker kommune å avslutte kommunal drift og vedlikehold av disse veiene, og legger forslaget ut på høring slik at berørte kan komme med innsigelser eller innspill. 

Høringsfristen er 20. august. Forslaget behandles politisk høsten 2021.  

Bakgrunn for saken

Veinettet i kommunen er delt mellom offentlige og private veier. I henhold til veglova skal offentlige veier vedlikeholdes av det offentlige, og private veier av private.

Det er viktig at veiene i kommunen driftes rettferdig og forutsigbart etter gjeldene kriterier.

Nye kriteriene for hva som er en offentlig kommunal vei ble først utarbeidet av tidligere Røyken og Hurum kommuner, og så vedtatt av politikerne i nye Asker kommune. Kriteriene gjelder nå hele Asker kommune. 

Dette er kriteriene for kommunal vei i Asker kommune

Én eller flere kriterier må være oppfylt:  

  • Er veien åpen for allmenn ferdsel? (jf. Veglova §1 første ledd)
  • Betjener veien mer enn 10 stk. boenheter? (Ref. kommunes vegnormal)
  • Er veien adkomst til merket turvei, med biloppstillingsplass?
  • Er veien gjennomfartsåre for gående? («gang og sykkelvei»)
  • Er veien viktig for kollektivtrafikk, herunder omkjøringsvei?
  • Har veien papirer som tilsier at denne skal være kommunal?

Disse veiene oppfyller ikke kriteriene 

Asker kommune har funnet ut at flere veier som kommunen drifter, ikke tilfredsstiller kriteriene for kommunal vei. Dette medfører at enkelte veier blir driftet og vedlikeholdt av kommunen, mens andre lignende veier ikke blir det.

For å rydde opp i dette, fremmer vi et politisk forslag om at Asker kommune skal avslutte driften av veier som ikke oppfyller kriteriene for kommunal vei. Forslaget innebærer at driften opphører 31. mai 2022. 

Her er en alfabetisk liste og kart over veiene det gjelder. 

Høringsfrist er 20. august 

Saken sendes på høring til de berørte slik at du/ dere kan komme med innspill.

Høringsfristen er 20. august 2021. 

Send inn høringsinnspill her

Innspillene kan også sendes skriftlig til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller med e-post til 

Merk innspillene med: Sak 21/10298 "Høring - avslutte kommunal drift av vei"

Forslaget behandles av politikerne

Etter høringsfristen, vil Asker kommune gå gjennom innspillene og legge saken frem for politisk behandling i utvalg for samfunnstjenester. Deretter vil saken bli behandlet i formannskapet og kommunestyret.

Vi vil tilby veiledning

Hvis forslaget om å avslutte den kommunale driften av din/ deres vei blir vedtatt, må veien driftes privat. Vi vil da tilby veiledning i hvordan man kan organisere en slik drift. For eksempel hvordan man etablererer et veilag.  

Dersom kommunen er bruker av veien, kan det være aktuelt at Asker kommune inngår som part i et veilag.

Relevante dokumenter til saken

Høringsbrev

Saksfremlegg - Utvalg for Samfunstjenester 29.04.2021 sak 25/21

Vedtak - Utvalg for samfunnstjenester 29.04.2021 sak 25/21

Lov om vegar (vegloven)

Lov om friluftslivet (friluftsloven)

Har du spørsmål?

Du kan kontakte , tlf.: 975 45 388