Vi skal bli en sykkelkommune

Det skal bli mer attraktivt å sykle i Asker. For å oppnå dette, skal vi utarbeide en felles sykkelplan for den nye kommunen.

Familie på sykkeltur

Flere skal bruke sykkel

Med flere syklister i kommunen, får vi triveligere sentrumsliv, bedre nærmiljø og positive helseeffekter for den enkelte.

Det tidligere kommunestyret i Asker vedtok 16. oktober 2018 tiltaket Temaplan sykkel 2018-2030, Hovedmålet er å oppnå en sykkelandel på 8 prosent innen 2026 og 12 prosent innen 2030. For å klare dette må det legges til rette for at sykkel både er, og oppfattes som, et lettvint, trygt og effektivt transportmiddel i hverdagen, i tillegg til et fint trenings-, og rekreasjonsmiddel.

Det tidligere kommunestyret i Røyken vedtok sin plan for sykkelstrategi i 2018, hvor hovedmålet var å øke sykkelbruken med 25% innen 2020.  

Neste steg blir å utarbeide en felles sykkelplan for den nye kommunen. Den nye planen skal vi rullere hvert fjerde år, og den vil være en viktig del i arbeidet vårt med FNs bærekraftsmål.

Her kan du lese planene

Utbygging av nye sykkelveier

Vi jobber også med å utvikle sykkelnettet i den nye kommunen.

I Røyken skal det på sikt bygges ut et sammenhengende hovedsykkelveinett som binder sammen alle tettstedene i kommunen.

Hurum kommunestyre vedtok den 15.05.2018 en reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Åsheimveien på Klokkarstua.

Sykkelbyen Asker

Asker kommune ble utnevnt til sykkelby av Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen i 2010, og forpliktet seg til å gjennomføre tiltak for å gjøre det lettere å være syklist i Asker.

"Sykkelby"-prosjektet skal gi synlige effekter på kort sikt. Det skal gjennomføres tiltak som:

  • får flere til å sykle
  • øker fremkommeligheten for syklistene
  • bedrer trafikksikkerheten

En tryggere sykkelhverdag for barn og unge

Satsningen på barn og unge er spesielt viktig. Her legger vi også mye av grunnlaget for de andre innsatsområdene. Sykling blir en naturlig del av hverdagen ved at vi øker trafikksikkerheten langs skoleveiene, sørger for sykkellek-anlegg i hver ungdomsskolesone, og etablerer møteplasser langs skoleveien.

Viktig verktøy for utvikling og samarbeid

Dagens temaplaner for sykkel skal være et nyttig arbeidsredskap og en drivkraft i kommunens arbeid for å gjennomføre tiltak og oppnå målene våre. Sykkelmuligheter skal integreres i alt planarbeid, vi skal øke kvalitet og videreutvikle sykkelveinettet vårt, og reisevanene våre må endres.

Planene hjelper oss med å systematisere arbeidet innad i kommunen, utnytte faglige ressurser og bidra til gode samarbeidsplattformer mellom kommunen og lag/foreninger, næringsliv, ulike brukergrupper, overordnede myndigheter og nabokommuner.