Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Vårfeiingen er i gang

Feiing av hovedsykkelveinettet og kommunale veier er nå i gang.

Vårfeiingen starter med feiing i lavere områder hvor snøen normalt forsvinner først, og langs hovedsykkelveinettet langs de kommunale veiene.

For å skape minst mulig støvplager brukes det vann under feiingen. Det kjøres fra ca kl 05.00 - 20.00. I helgene feies det normalt ikke.

Vis aktsomhet når du sykler

Løs grus og strøsand kan skape problemer ved rask oppbremsing på sykkel. Vær derfor forsiktig i perioden før gang- og sykkelveiene er ferdig rengjort.

Hvem feier hva?

Kommunen har ansvaret for feiing av det kommunale veinettet med tilhørende gang- og sykkelveier. Kommunen feier også gang- og sykkelveier langs fylkesveier, med unntak av gang- og sykkelveiene langs Røykenveien, Slemmestadveien, langs fylkesvei 281 fra Sagene til Filtvet, langs fylkesvei 289 og Åsheimveien på Klokkarstua.

 

Statens vegvesen har ansvaret for E-18 og fylkesveier, samt gang- og sykkelveiene langs Røykenveien, Slemmestadveien, fylkesvei 281 fra Sagene til Filtvet, Fylkesvei 289 og Åsheimveien på Klokkarstua.

Ditt bidrag til vårfeiingen

For å unngå forsinkelser og oppnå best mulig feide veier, oppfordrer vi til å følge midlertidige parkering forbudt skilt som settes opp enkelte steder, slik at feiebilen får feid hele veibanen.

Vi oppfordrer alle som har biler som står parkert i kommunale veier om å parker inne på egen grunn, slik av hele veibanen blir feid.

Vi håper også at alle som er naboer til offentlig vei deltar i våroppryddingen, og fjerner papir, plast og annet avfall som ligger inntil eiendomsgrensene.

Hageavfall må ikke feies ut i veibanen

Pinner og større steiner ødelegger maskinen. Feiebilen kjører derfor utenfor hageavfall som ligger på gang-  og sykkelvei eller i kjørebanen.

Gjenbruk av grus

Grusen er ikke lenger skarp nok til gjenbruk som veigrus, men brukes til småveier og ridebaner i nærheten av de stedene de feier. Det er foretatt undersøkelser som viser at grusen er ren og derfor ikke behøver å behandles som spesialavfall.