Innbyggermedvirkning i pandemitid

2020 var året da man virkelig skulle involvere innbyggerne i planarbeidet i kommunen. Men hvordan gjør man det midt i en pandemi?

Medvirkning til temaplaner
Foto: Torbjørn Tandberg

Kort fortalt

Hva er en temaplan?

  • Det er en strategisk plan som omhandler et spesifikt tema eller fagområde.

  • Noen temaplaner vil være sektorovergripende og gi føringer for hele organisasjonen, slik som for eksempel temaplan for medborgerskap.
    Andre temaplaner gjelder for et avgrenset fagområde, som for eksempel temaplan for barnehage.

  • Temaplaner har gjerne et 12-årsperspektiv, og skal revideres hvert fjerde år.

På våre nettsider finnes informasjon om alle temaplaner som er under utarbeidelse, og hvordan du kan komme med dine innspill.

– Innbyggermedvirkning i temaplanarbeidet på denne måten vi har lagt opp til i nye Asker kommune, har aldri vært gjort før. Vi har bygget mye av den nye kommunestrukturen rundt begrep som medborgerskap og innbyggermedvirkning, og gledet oss til mange spennende prosesser, men da pandemien slo til dukket det opp flere uventede utfordringer. Møteplassene ble borte, og ressurser ble omprioritert fra planarbeid til pandemihåndtering. Det har gjort at organisasjonen har måttet snu om på ting og ta i bruk nye digitale verktøy, sier teamkoordinator Reidun Aasen Vadseth.

God bruk av teknologi

En som nikker gjenkjennende når Aasen Vadseth snakker om digitale verktøy, er Ingrid Drivenes. Hun er ansvarlig for temaplan Fysisk aktivitet, idrett og friluft, og har stått midt oppe i den operative utfordringen med å involvere flest mulig. Hennes team har arrangert 24 medvirkningsprosesser så langt, hvorav tre fjerdedeler har vært digitale.

– Læringskurven har vært bratt. I juni i fjor holdt vi vår første workshop på Zoom, men siden har dette utviklet seg voldsomt. Nå bruker vi både Zoom og online verktøy som Miro og Breakout Rooms aktivt, både til gruppearbeid, diskusjoner og idémyldring. På den måten har vi kunnet ha nyttige workshops og få gode innspill til planarbeidet, sier Drivenes.

Ønsker å høre alle

Til tross for at kommunen må benytte seg av nye, digitale verktøy for å få til medvirkning og innbyggerinvolvering, er Drivenes fornøyd med arbeidet så langt.

– Jeg føler ikke at vi taper noe på veien når vi endrer møteformen. Vi ser imidlertid stadig noen av de samme utfordringene som går igjen, enten vi samler deltagerne fysisk eller digitalt. For eksempel er det enkelt å involvere ulike råd, lag og foreninger, men det er vanskeligere å nå fram til enkeltinnbyggere og grupper som trenger spesiell tilrettelegging og som vi gjerne vil nå, påpeker hun.

– Dette er noe vi må jobbe med, enten møtepunktene blir digitale eller fysiske. Vi ser imidlertid at digital kommunikasjon kan ha store fordeler i form av mindre reisetid og enklere oppmøte for deltakerne. I fremtiden tenker jeg at vi kommer til å fortsette å bruke digitale verktøy, men forhåpentligvis da som et supplement til fysiske møter.

Tekst: Aina Skoland.