Innganger

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage, priser, informasjon til private barnehager, tilskudd.

Helse og omsorg

Helsetjenester, omsorg, rehabilitering, demens, pårørendestøtte, tannhelse, rehabilitering, opptrening, bo- og omsorgssenter, psykisk helse.

Beredskap

Les om kommunens beredskapsarbeid, tilfluktsrom, jodtabletter, atomberedskap og råd om egenberedskap.

Frivillighet og deltagelse

Oversikt over lag og foreninger, tilskuddsordninger,Innbyggertorg, frivilligsentraler, hvordan jobbe frivillig.

Kart

Grunnkart, arealplankart, temakart, nasjonale og lokale karttjenester, kjøp av kartdata som situasjonskart.

Klima og miljø

Energirådgivning, ombruk, miljøvennlig oppussing, oversvømmelse, tilskuddsmuligheter.

Plan, bygg og eiendom

Kommuneplan, arealplaner, byggesak, innsyn, delesak, kart, oppmåling, seksjonering, brannvern.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Barn, unge og familie

Hjelp, rådgivning og støtte til barn, unge og familier. Barnevern, Barne- og familietjenesten, helsestasjoner, fosterhjem.

Natur og friluft

Naturmangfold, truede arter, friluftsliv, sjø og båtliv, landbruk, jord- og skogbruk.

Vann og avløp

Stengt vann, meld feil, vannmåler, avløp og septik, vannledninger, kommunale gebyrer.

Næringsliv

Etablere bedrift, skjenking, servering, salgs- og serveringstider, torgsalg, støtteordninger til næringslivet.

Vaksinering

Koronavaksinering, oppfriskningsdoser og influensavaksinering.

Lenker

Følg med i lokalpolitikken!

Finn informasjon om Askers folkevalgte og om styrer, råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hvilke saker de skal behandle, hva som er vedtatt, og hvem som sitter i de ulike råd og utvalgene.
Alt om politikk i Asker

Aktuelt