Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Ønsker du å besøke bo- og omsorgssentrene våre?

Her finner du oppdatert informasjon

Helse og omsorg

Innganger

Psykisk helse og rus

Boliger, oppfølging psykisk helse og rus, Aktivitetshuset, rusoppfølging, feltpleie, ferie-/fritidstilbud.

Råd og støtte ved demens

Lavterskeltilbud når små eller store oppgaver i hverdagen blir utfordrende på grunn av forandringer i hukommelsen / demens.

Kreftkoordinator

Støtte, råd og veiledning til deg som har, eller har hatt kreft, og til pårørende.

Folkehelse i Asker

Folkehelse forteller om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Det handler om livskvalitet.

Pårørendestøtte

Tilbud og tjenester i kommunal og privat regi til pårørende av personer med behov for tunge omsorgsoppgaver. Veiledning og opplæring.

Barn, unge og familie

Hjelp, rådgivning og støtte til barn, unge og familier. Barnevern, Barne- og familietjenesten, helsestasjoner.

Vold i nære relasjoner

Det er viktig å søke hjelp når man utsettes for vold i nære relasjoner, og ikke går med dette alene.