Helse og omsorg

Innganger

Helsetjenester

Helsestasjon, vaksinasjon og smittevern, psykisk helse og rus, tannhelse, friskliv, læring og mestring, fysio- og ergoterapi, rehabilitering.

Bo lenger i eget hjem

Hjemmehjelp, hjemmesykepleie, velferdsteknologi, trygghetsalarm, hjelpemidler, brukerstyrt personlig assistanse, dagsenter, støttekontakt,...

Råd og støtte ved demens

Lavterskeltilbud når små eller store oppgaver i hverdagen blir utfordrende på grunn av forandringer i hukommelsen / demens.

Pårørendestøtte

Tilbud og tjenester i kommunal og privat regi til pårørende av personer med behov for tunge omsorgsoppgaver. Veiledning og opplæring.

Vold i nære relasjoner

Det er viktig å søke hjelp når man utsettes for vold i nære relasjoner, og ikke går med dette alene.

Miljørettet helsevern

Støy og støymeldinger, bål og bråtebrenning, skadedyr, luftkvalitet, helse og miljø i barnehager og skoler.

Hjertebank - invester i egen helse

Hjertebank gir deg informasjon om kommuneoverlegens helseråd til hvordan du kan investere i din egen helse.

Les mer om kampanjen

Hjertebank kampanjebilde

Jobb i helse- og omsorg

Hjemmesykepleien på besøk hos bruker.