Priser og egenandeler helse og omsorg

Priser og egenbetalinger innen Helse- og omsorgsfeltet

Priser for opphold i institusjonene

Korttidsopphold og dagsenter

 • Opphold på trygghetsavdeling koster 217 kroner per døgn.
 • Korttidsopphold for eldre 180 kroner per døgn (makspris i henhold til forskrift).
 • Korttidsopphold rehabilitering 180 kroner per døgn (makspris i henhold til forskrift).
 • Dag-/nattopphold 100 kroner per gang (makspris i henhold til forskrift).
 • Dagsentertilbud, inkludert transport 100 kroner per gang (makspris i henhold til forskrift).
 • Etter 60 døgn på korttidsopphold i et kalenderår endrer betalingsbetingelsene seg. Fra og med dag 61 betaler beboere på korttidsopphold som ved langtidsopphold.

Langtidsopphold

Hvor mye du skal betale for langtidsopphold på et bo- og omsorgssenter beregnes individuelt ut fra den enkeltes økonomi.

Betaling for kort- og langtidsopphold skjer etter regler fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i ”Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.”

Beregning av betaling for opphold

Som grunnlag for beregningen må du fylle ut et skjema om inntektsforhold, dette legges ved når langtidsoppholdet tildeles. Beregningen gjøres på bakgrunn av dine forhåndsstipulerte månedlige inntekter, eventuelt årsinntekt.

Av inntekter inntil Folketrygdens grunnbeløp (G), fratrukket et fribeløp på kr 9 100 per år kreves det betalt 75 %. Av inntekter utover Folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.

Har du spørsmål som gjelder betaling for fast plass på bo- og omsorgssenter, ta kontakt med veilederne på innbyggertorgene.

Les mer om heldøgnsomsorg og om institusjonene.

Priser for praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)

Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.

For inntekt opp til 2,5 G er det ingen egenandel.

For inntekter utover 2,5 G er timeprisen 450 kroner, med følgende maksimalsatser:

 • For inntekt mellom 2,5 - 3 G skal det betales maksimalt for 2 timer 
 • For inntekt mellom 3 - 4 G skal det betales maksimalt for 3 timer per måned
 • For inntekt mellom 4 - 5 G skal det betales maksimalt for 6 timer per måned
 • For inntekt mellom 5 - 6 G skal det betales maksimalt for 8 timer per måned

Les mer om praktisk bistand (hjemmehjelp)

Priser for trygghetsalarm

Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.

Engangsbetaling for installasjon er 1200 kroner.

For inntekt opp til 2,5 G er det ingen egenandel.

For inntekter utover 2,5 G er egenandelen 350 kroner per måned.

GPS lokaliseringsteknologi 150 kroner per måned.

Priser for transport til/fra arbeid og aktivitet

Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.

For inntekt opp til 2,5 G er det ingen egenandel.

For inntekter utover 2,5 G er det egenbetaling på:

 • For en dag i uken  er egenandelen 175 kroner per måned 
 • For to -tre dager i uken  er egenandelen 430 kroner per måned 
 • For fire- fem dager i uken  er egenandelen 714 kroner per måned 
Priser for opphold på Etter Skoletid (EST)
 • For 5 dager per uke er brukerbetalingen 1 444 kroner per måned
 • For 4 dager per uke er brukerbetalingen 1 216 kroner per måned
 • For 3 dager per uke er brukerbetalingen 1 028 kroner per måned
 • For 2 dager per uke er brukerbetalingen 738 kroner per måned
 • For 1 dag per uke er brukerbetalingen 530 kroner per måned

Les mer om Etter skoletid-tilbudet og andre avlastningstjenester for mennesker med funksjonsnedsettelse

Egenbetaling for middag og dessert
 • Beboere i omsorgsbolig må betale for kost og husholdningsartikler.
 • Full kost i bolig med heldøgns bemanning - 4 000 kroner per måned.
 • Varm middag for hjemmeboende og dagbrukere koster 82 kroner.
 • Dessert for hjemmeboende og dagbrukere koster 16 kroner.
 • Frokost/kvelds ved dagtilbudene koster 57 kroner. 

Full kost i bolig inkluderer kost og basis husholdnings-/toalettartikler, samt vask av tøy, sengetøy og håndklær. Bruker undertegner brukeravtale ved innflytting. Ekstra bestillinger utover basis tilleggsfaktureres.

For kost i bolig/bofellesskap med heldøgns omsorg hvor beboer kun delvis spiser felles måltider, faktureres i henhold til selvkost.