Priser og egenandeler helse og omsorg

Priser og egenbetalinger innen Helse- og omsorgsfeltet

Priser for opphold i institusjonene

Korttidsopphold og dagsenter

 • Opphold på trygghetsavdeling koster 235 kroner per døgn.
 • Korttidsopphold for eldre 193 kroner per døgn (makspris i henhold til forskrift).
 • Korttidsopphold rehabilitering 193 kroner per døgn (makspris i henhold til forskrift).
 • Dag-/nattopphold 110 kroner per gang (makspris i henhold til forskrift).
 • Dagsentertilbud, inkludert transport 110 kroner per gang (makspris i henhold til forskrift).
 • Etter 60 døgn på korttidsopphold i et kalenderår endrer betalingsbetingelsene seg. Fra og med dag 61 betaler beboere på korttidsopphold som ved langtidsopphold.

Langtidsopphold

Hvor mye du skal betale for langtidsopphold på et bo- og omsorgssenter beregnes individuelt ut fra den enkeltes økonomi.

Betaling for kort- og langtidsopphold skjer etter regler fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i ”Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.”

Beregning av betaling for opphold

Som grunnlag for beregningen må du fylle ut et skjema om inntektsforhold, dette legges ved når langtidsoppholdet tildeles. Beregningen gjøres på bakgrunn av dine forhåndsstipulerte månedlige inntekter, eventuelt årsinntekt.

Av inntekter inntil Folketrygdens grunnbeløp (G), fratrukket et fribeløp på
kr 10 000 per år, kreves det betalt 75 %. Av inntekter utover Folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.

Har du spørsmål som gjelder betaling for fast plass på bo- og omsorgssenter, ta kontakt med veilederne på innbyggertorgene.

Les mer om heldøgnsomsorg og om institusjonene.

Priser for praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)

Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.

For inntekt opp til 2,5 G er det ingen egenandel.

For inntekter utover 2,5 G er timeprisen 477 kroner, med følgende maksimalsatser:

 • For inntekt mellom 2,5 - 3 G skal det betales maksimalt for 2 timer (955 kroner)
 • For inntekt mellom 3 - 4 G skal det betales maksimalt for 3 timer per måned (1 430 kroner)
 • For inntekt mellom 4 - 5 G skal det betales maksimalt for 6 timer per måned (2 860 kroner)
 • For inntekt mellom 5 - 6 G skal det betales maksimalt for 8 timer per måned (3 815 kroner)

Les mer om praktisk bistand (hjemmehjelp)

Priser for trygghetsalarm

Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.

For inntekt opp til 2,5 G er det ingen egenandel.

For inntekter utover 2,5 G er egenandelen 490 kroner per måned.

GPS lokaliseringsteknologi 165 kroner per måned.

Priser for transport til/fra arbeid og aktivitet

Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.

For inntekt opp til 2,5 G er det ingen egenandel.

For inntekter utover 2,5 G er det egenbetaling på:

 • For en dag i uken  er egenandelen 187 kroner per måned 
 • For to -tre dager i uken  er egenandelen 461 kroner per måned 
 • For fire- fem dager i uken  er egenandelen 767 kroner per måned 
Egenbetaling for middag og dessert
 • Beboere i omsorgsbolig må betale for kost og husholdningsartikler.
 • Full kost i bolig med heldøgns bemanning - 4 800 kroner per måned.
 • Varm middag for hjemmeboende og dagbrukere koster 100 kroner.
 • Dessert for hjemmeboende og dagbrukere koster 20 kroner.
 • Frokost/kvelds ved dagtilbudene koster 70 kroner. 

Full kost i bolig inkluderer kost og basis husholdnings-/toalettartikler, samt vask av tøy, sengetøy og håndklær. Bruker undertegner brukeravtale ved innflytting.

Ekstra bestillinger utover basis tilleggsfaktureres.

For kost i bolig/bofellesskap med heldøgns omsorg hvor beboer kun delvis spiser felles måltider, faktureres i henhold til selvkost.