Vakt- og beredskapstelefoner

Vakttelefon for vann, avløp, overvann, flom og ras

Telefon 66 90 94 50
Døgnbemannet vakttelefon for akutte hendelser.
(gjelder ikke henvendelser om brøyting og strøing)

Skader på kommunale bygg

Vakttelefon utenom normal arbeidstid 90 58 62 14

Ved kritiske hendelser i kommunale bygg som større vannlekkasjer inne i bygget, bortfall av strøm på institusjoner og IKT-infrastruktur på rådhuset.

Innenfor vanlig arbeidstid, kontakt kommunes sentralbord.

Døde eller skadde dyr

Viltpåkjørsler varsles til politiet på telefon 02800 eller Faglig råd for viltstell (Viltnemnda).

Det er inntil videre tre fallviltgrupper i nye Asker:

  • Fallviltgruppe gamle Hurum: 940 57 046
  • Fallviltgruppe gamle Røyken: 909 49 401
  • Fallviltgruppe gamle Asker: 474 69 578

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam yter bistand etter alvorlige hendelser som for eksempel ulykker, trusselsituasjoner, eller brå død.

Tilbudet utløses via henvendelse til legevakt, på telefon: 116 117

Døgnåpen veiledningstelefon for psykisk helse

Telefon 919 10 500
Døgnåpen veiledningstelefon for personer som sliter med psykiske problemer eller har utfordringer med rus, og for pårørende og andre som har behov for råd og veiledning.

Veterinærvakt

Asker kommune tilhører to veterinærvaktdistrikter:

  • Drammen vaktdistrikt:
    Lier kommune er administrasjonskommune for tidligere Røyken og Hurum kommuner. Vakttelefon: 400 30 938
  • Stor-Oslo vaktdistrikt:
    Lørenskog kommune v/Regionkontor landbruk er administrasjonskommune for tidl. Asker kommune. Her er det inngått avtale med NMBU veterinærhøgskolen,

Vakttelefon til ambulatorisk hestevakt: 400 00 129
Vakttelefon for produksjonsdyr: 476 18 888

Akutt forurensning

Hvis du oppdager akutt forurensning til vann eller grunn, skal du ringe 110.  Brannvesenet organiserer videre varsling og tiltak. 

Melde elektronisk?

Du kan også melde feil og mangler digitalt.

Meld om feil/mangler m.m.