Asker kommunes beredskapsarbeid

I en beredskaps- eller krigssituasjon vil den kommunale forvaltningen måtte løse oppgaver som på mange måter vil være vesentlig forskjellig fra kommunens gjøremål i fredstid. Asker kommune har gode systemer og planverk for å håndtere slike situasjoner.

Alle kommuner kan bli rammet av hendelser som kan få omfattende skadevirkninger på mennesker, miljø og eiendom. Samfunnsviktige funksjoner som for eksempel helse, vann eller strømforsyning er sårbare overfor ekstraordinære belastninger.

Ved å forberede seg på å håndtere slike hendelser, kan kommunen redusere konsekvensen betydelig. Dette gjøres ved å arrangere eller deltar på øvelser og å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for en rekke tenkte scenarioer.

Som et nødvendig hjelpemiddel for å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner, har Asker kommune utarbeidet et beredskapsplanverk for å håndtere kriser, ulykker og katastrofer. Planverket består av en overordnet plan, og planer og rutiner for de enkelte deler av virksomheten.

I de senere årene har også terrorberedskap og arbeid mot radikalisering blitt aktuelle temaer i beredskapsarbeidet.

Egenberedskap - hva bør du tenke gjennom

Klimaendringer og endret sikkerhetspolitisk situasjon gjør at myndighetene ønsker å bedre folks egenberedskap. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Oslo kommune har derfor blant annet utviklet Egenberedskapskampanje.

Her viser de hva vi som enkeltpersoner bør ha tenkt gjennom hvis for eksempel strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke, vannet er avstengt eller det blir vanskelig å få tak i nødvendige varer.

Om jodtabletter

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet deg å ha jodtabletter hjemme.

Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket. Ved en akutt hendelse, har innbyggertorgene jodtabletter til gravide og ammende. 

Hvis en anbefaling om å ta jodtabletter kommer mens barn og unge oppholder seg på skole, barnehage eller institusjoner for barn, sørger Asker kommune for utlevering av tabletter. Det innhentes samtykke av foresatte for dette. Skjer det en hendelse utenom åpningstid, vil det være mulig å hente jodtabletter på barnets skole, barnehage og institusjon. 

Atomberedskap

Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader. Dersom en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss.

Beredskapstelefoner

Ved akutte tilfeller, finner du nødnumre og beredskapstelefoner på denne siden.

Varsling

SMS-varsling

Som flere andre kommuner, sender Asker SMS-varsling til innbyggerne i krisesituasjoner.

Sivilforsvarets varslingsanlegg

Sivilforsvaret har sireneanlegg (tyfoner) for varsling av befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasin. I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep.

Se oversikt over hvor sivilforsvaret har tyfoner i DSBs kartløsning.

Tilfluktsrom

I tilfelle av en krigssituasjon har Asker kommunes offentlige tilfluktsrom (bomberom) i Holmenhallen (Vogellund 20, 1394 Nesbru), Asker kulturhus (Strøket 15A, 1383 Asker) i garderobeanlegget i Asker tennisklubb (Brages vei 4, 1387 Asker).  

Se oversikt over tilfluktsrommene i kartløsningen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Verdt å vite om tilfluktsrom - fra nettstedet Sikker hverdag

En del kommunale bygg (for eksempel skoler) har mindre tilfluktsrom, men de er av eldre dato. Flere private bygg har også etablert tilfluktsrom.

Asker kommunes beredskapsplan skal tre i kraft

 • om det inntreffer skade, ødeleggelse eller forstyrrelse av et objekt eller en funksjon der kommunen er ansvarlig, og dette får konsekvenser utover den rent tekniske skadeutbedring, f. eks. på vannforsyningen
 • ved evakuering og bosetting av et stort antall personer, f.eks. ved branner eller naturkatastrofer
 • ved anmodninger til kommunen om bistand, så vel personell- som ressursmessig, ved større ulykker og katastrofer, for eksempel trafikkulykker (bil, båt, jernbane, fly) og eksplosjoner 
 • ved informasjonshåndtering overfor pårørende, publikum og media ved ulykker eller katastrofer hvor kommunens innbyggere er involvert

Ansvarsfordelingen i det sivile beredskapsarbeid bygger på hovedprinsippet om at de ordinære ledd i den offentlige administrasjonen hver på sitt område skal ha ansvaret for beredskapsarbeidet.

Prinsipper for beredskapsarbeidet

Beredskapsarbeidet bygger på fire grunnleggende prinsipper:

 • Ansvarsprinsippet - den som har ansvar i en normalsituasjon, har også ansvar når det inntreffer en ekstraordinær hendelse
 • Likhetsprinsippet - den organisasjonen som håndterer kriser skal være mest mulig lik den daglige organisasjonen
 • Nærhetsprinsippet - kriser skal håndteres på et lavest mulig nivå
 • Samvirkeprinsippet - krisehåndtering, beredskap og forebygging skal sikres ved et best mulig samvirke med andre

Asker kommunes kriseledelse

Kommunens kriseledelse blir etablert i tråd med kommunens beredskapsplan når det oppstår uønskede alvorlige hendelser som krever en bred håndtering fra kommunens side.

Det er kommunens ledelse ved ordfører og kommunedirektør som, basert på en helhetlig vurdering av situasjonen, beslutter å etablere kriseledelsen.

Kommunens kriseledelse består av:

 • Ordfører og eventuelt varaordfører ved behov
 • Kommunedirektør
 • Medlemmene av kommunedirektørens ledergruppe (direktørene)
 • Kommunikasjonssjef
 • Beredskapssjef
 • Kommuneoverlege

Kommunens kriseledelse vil, avhengig av typen krise, kunne suppleres med liaisoner fra samarbeidende etater og virksomheter. Dette kan for eksempel være brannvesen eller politi – men det kan også være en berørt virksomhet.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Asker og Bærum

Kunnskap om risiko og sårbarhet (ROS) er vesentlig for å redusere sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer, og for å redusere konsekvensene dersom den inntreffer. Gjennom å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse får kommunene både bedre oversikt over, og økt bevissthet om, risiko og sårbarhet. I tillegg får kommunene kunnskap om hvordan risiko og sårbarhet kan håndteres for å styrke samfunnssikkerhetsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Ulf Erik Knudsen

Beredskapssjef
Tlf: 930 63 627

Anne Grete Ivås

Rådgiver
Mob: 904 11 852