Heldøgnsomsorg

Heldøgnsomsorg er for personer som har behov for omsorg og medisinsk oppfølging gjennom døgnet, og hvor det ikke lenger er forsvarlig å bo hjemme med tilpassede tjenester.

Bilde av gammel og ung person

Hva er et bo- og omsorgssenter

Når hjemmetjenester, bruk av hjelpemidler eller hverdagsrehabilitering ikke lenger er nok for at du kan bo hjemme og klare dine daglige gjøremål, kan du selv eller noen på vegne av deg, søke plass i bo- og omsorgssenter (ofte kalt sykehjem).

Avhengig av ditt behov og din helsetilstand, kan du søke om avlastningsopphold, tidsbegrenset opphold eller langtidsopphold.

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold er et tilbud til pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig for deg som pårørende å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og rom for nødvendig og regelmessig fritid og ferie. 

Tidsbegrenset opphold

Tidsbegrenset opphold er en tjeneste til deg som er hjemmeboende med behov for helse- og omsorgstjenester hele døgnet, i en begrenset periode. For eksempel etter et sykehusopphold når rehabilitering og opptrening er nødvendig for å få hevet din psykiske og fysiske funksjonsevne.

Langtidsopphold

Langtidsopphold er en tjeneste til deg som har varig helsesvikt med stort behov for pleie og/eller medisinsk behandling, og hvor det ikke lenger er forsvarlig å bo hjemme med tilpassede tjenester.

Hva er en omsorgsbolig

Har du en funksjonssvikt som gjør det vanskelig å bo i nåværende bolig, og andre prøvde hjelpetiltak som for eksempel hjemmetjenester og hjelpemidler ikke er tilstrekkelig, kan du søke om omsorgsbolig.

En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt for at du skal kunne motta heldøgnsomsorg etter behov. Omsorgsboligen regnes som eget hjem, og du må derfor betale husleie som i et vanlig leieforhold.

Trenger du helse- og omsorgstjenester, kan du søke om dette på samme måte som andre som bor i eget hjem.

Hva koster en omsorgsplass

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi.

Les mer om priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester.

Ta kontakt for å vurdere ditt omsorgsbehov

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg.
    Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) i Lovdata.

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) i Lovdata.

Oversikt over institusjoner

Filtre

Type institusjon

Resultater

Viser 13 av 13 institusjoner

Listevisning

Kartvisning