Ordførerens side

Om ordføreren

Lene W. Conradi fra Høyre er ordfører i Asker. Hun er første ordfører i Asker etter sammenslåingen mellom tidligere Asker, Røyken og Hurum kommune. 

Ønsker du å ta kontakt med ordføreren? Send en e-post til .

Ordførers oppgaver

Ordfører er møteleder i kommunestyret og formannskapet, og er kommunens fremste offentlige representant. Hverdagen til ordfører består av henvendelser og møter med innbyggere, og hun representerer Asker kommune i ulike sammenhenger, både lokalt og nasjonalt.

Ordfører har representasjonsoppdrag og mottakelser, offisielle åpninger, besøk i skoler, barnehager, eldresenter og andre institusjoner. Hun har også en rekke møtepunkt med lag og foreninger innen idrett og kultur, samt lokale næringsaktører.

Ordføreren er rettslig representant for kommunen, og har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale folkevalgte organer.

Mer informasjon om ordførerens myndighet finner du i delegeringsreglementets kapittel 7.

Personalia

Fødselsdato: 5. mai 1970

Sivilstand: Gift, tre barn (1996, 1998 og 2004)

Utdanning

2001: Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring og politiske verv

2019 - d.d: Ordfører i Asker kommune

2016 - 2019: Leder av fellesnemnda for nye Asker kommune

2007 - 2019: Ordfører i Asker kommune

2001 - 2007: Politisk rådgiver for Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen

2003 - 2007: Gruppeleder for Asker Høyres kommunestyregruppe

1999 - 2019: Representant Asker kommunestyre og formannskap

1995 - 1999: Representant Asker kommunestyre og nestleder i bygningsrådet

 

Andre verv

2023 - d.d: Styremedlem Oslo-regionens Europakontor

2021 - d.d: Medlem av Oslofjordrådet

2021 - d.d: Medlem av politisk komité i WHO Healthy Cities

2020 - d.d: Styreleder i Sunne kommuner

2020 - d.d: Styremedlem i Haukeliveien E134

2019 - 2021: Leder av interessepolitisk utvalg i Osloregionen

2019 - 2021: Styremedlem i Osloregionens IKS

2016 - 2017: Medlem av det regjeringsoppnevnte hjelpemiddelutvalget

2015 - d.d.: Medlem av Kommunesektorens etikkutvalg

2015 - 2019: Nestleder/leder i fylkesstyret for KS Akershus

2014 - 2016: Medlem av Høyres arbeidsutvalg, som ledes av partileder Erna Solberg

2012 - 2013: Leder for samarbeidsalliansen Vestregionen

2011 - 2015: Medlem i Markarådets arbeidsutvalg

2011 - 2015: Leder i fylkesstyret for KS Akershus

Sommeren 2012 ble Lene W. Conradi oppnevnt som personlig medlem av FN-komiteen UNACLA, United Nations Advisory Committee of Local Authorities. Dette er FNs rådgivende organ for lokale myndigheter. Våren 2015 ble Conradi oppnevnt som medlem i AGGI, Advisory Group on Gender Issues, for å ivareta likestillingsperspektivet også i UNACLA. Hun avsluttet begge FN-vervene i 2016.

Ordfører Lene Conradi

Klikk på bildet for større versjon som kan lastes ned til pressebruk. 

Foto: Torbjørn Tandberg/Asker kommune

Ordførerens uke

 

Lene Conradi, foto av Elin Eike Worren

Se her for en oppdatert oversikt over ordførers aktiviteter og gjøremål fra uke til uke: Ordførers kalender

Lene-timen

Lene-timen avholdes cirka én gang i måneden, og er en mulighet for Askers innbyggere til å ta en prat med ordfører Lene Conradi om det de måtte ha på hjertet.

Taler
Brev

Her finner du noen av ordførers brev. Leter du etter noe du ikke finner her, kan du gå til siden for offentlighet og innsyn

Brev fra Asker og Bærum kommuner med forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036 og E18 vestkorridoren

Brev fra Asker og Bærum kommuner med anmodning om en utvidet overgangsordning for endringer i inntektssystemet for kommunene i Norge

Svar på ordførers anmodning om å se på mulighet for et bedre tilbud for elever som ønsker linjevalg

Brev til vegdirektør i Statens vegvesen om å revurdere bruk av kollektivfeltet på E18

Svar på høring - Endring av dagens skilting av kollektivfelt lans E18

Brev til fylkesråd med anmodning om å se på mulighet for et bedre tilbud for elever som ønsker linjevalg

Brev til statsforvalteren med anmodning om meklingsmøte om arealplanen

Brev til Samferdselsdepartementet om midler til E134 Dagslett - E18

Brev til Pasientreiser om problemer med transport

Brev til Oslo sykehusservice og byråd i Oslo med invitasjon til dialogmøte om Dikemark

Brev til Helse- og omsorgsdepartementet om økonomiske rammebetingelser for Fontenehuset

Brev til Finanstilsynet vedrørende faktureringsfirmaet Convene

Brev til Ruter om kollektivtilbudet i Asker

Brev til Viken fylkeskommune om trafikksikkerheten i Bøveien

Brev til Viken fylkeskommune om videregående skole-tilbud til flyktninger

Brev til helse- og omsorgsministeren om salg av statens eiendom ved Blakstad

Brev til samferdselsministeren fra ordførere i Asker, Lier og Frogn om møte angående planleggingsprosessen for E134, Dagslett-E18 

Brev til samferdselsministeren om planleggingsprosessen fir E134, Dagslett-E18

Brev til finansministeren med innspill fra Asker og Bærum kommuner i forbindelse med evaluering av statsforvalterstrukturen

Brev til kommunal- og distriktsministeren med innspill fra Asker og Bærum kommuner i forbindelse med evaluering av statsforvalterstrukturen

Brev fra ordfører i Asker og ordfører i Lier: FV 1436 Drammensveien. Gang- og sykkelveg fra Engelsrud til Lier grense – Alternative tiltak for trafikksikkerheten

Svar fra klima- og miljøministeren om at staten må bidra i arbeidet med rensing av fjordene

Svar fra helse- og omsorgsministeren om fødetilbudet i Asker

Brev til Viken fylkeskomme og stortingspartiene om å prioritere E134 Oslofjordforbindelsen fase 2

Brev til helse- og omsorgsministeren om fødetilbudet i Asker

Brev til klima- og miljøministeren om at staten må bidra i arbeidet med å rense Oslofjorden og Drammensfjorden

Brev til Viken fylkeskommune om gang- og sykkelveg fra Engelsrud til Liers grense

Brev til Viken fylkeskommune om varslede kutt i Ruters kollektivtilbud

Brev til Miljødirektoratet med støtte til etablering av besøkssenter for Oslofjorden

Brev til Statens Vegvesen og Viken fylkeskommune om fartsendring på fylkesveier (inkludert vedlegg) 

Brev til næringsminister Jan Christian Vestre om tilskuddsordningene (21/12/21)

Brev til Statens vegvesen med ønske om møte angående Oslofjordtunnelen

Brev til Ruter med ønske om møte angående nedleggelse av linje 280

Brev til fylkesordfører og fylkesrådsleder om interkommunalt råd for Osloregionen

Brev til Viken fylkeskommune og Statens Vegvesen om samferdselssamarbeid

Brev fra ordførere i Asker og Lier til samferdselsminister Knut Arild Hareide - ønske om møte vedrørende E134

Brev til fylkesordfører og fylkesrådsleder i Viken og administrerende direktør i Ruter AS om Askers takst- og sonestruktur

Brev til fylkesordfører i Viken om sluttføring av utdanning for Mustafa Hasan (desember 2020)

Brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide om E18 Vestkorridoren – parsellen Ramstadsletta – Slependen. Innspill og invitasjon til møte om situasjonen (september 2020)

Brev til kommunal- og moderniseringsdepartementet om gjennomføring av fjernmøter/fysiske møter (august 2020)

Brev til fylkeskommunen om overbelastningen på Røykenveien (juni 2016)

Brev til klima- og miljødepartementet om informasjons- og besøkssenter for Oslofjorden (juni 2020)

Kronikker og innlegg
Velkommen til nye innbyggere

Alle som flytter til Asker får et velkomstbrev fra ordfører Lene Conradi i posten. 

I brevet inviteres det til velkomstbesøk i rådhuset. Mer informasjon om det finner du her

Brevet kan leses her

English translation of the letter from the Mayor can be read here.

Markering av jubilanter

Feiring av 80-årsjubilanter

Asker kommune hedrer alle innbyggere som fyller 80 år i inneværende år med feiring i Asker rådhus. Ordfører Lene Conradi er vertskap, i samarbeid med ansatte og frivillige. 

Feiring av 100-årsjubilanter

Ordfører Lene Conradi hedrer alle innbyggere som fyller 100 år med et bursdagsbesøk dersom det er ønskelig. 

Ordførerkjede og kommunevåpen

Asker ble en ny kommune 1. januar 2020 da de tidligere kommunene Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen. I den sammenheng ble det utarbeidet nytt kommunevåpen og ordførerkjede.

Fellesnemnda for sammenslåingsprosessen utlyste en konkurranse der alle som hadde ideer til nytt kommunevåpen ble invitert til å sende inn forslag. Konkurransen skapte et stort engasjement blant innbyggerne, og juryen mottok over 2000 forslag til nytt kommunevåpen. Gjennom avstemning på nettsiden og juryens og fagpersoners vurdering ble «Tre seil» enstemmig valgt av fellesnemnda til Askers nye kommunevåpen.

Asker-kunstner og smykkedesigner Ingjerd Hanevold fikk i oppdrag å utforme nytt ordførerkjede. Føringene var at ordførerkjedet skulle være av høy kunstnerisk kvalitet, ha en tydelig referanse til Asker, og være formelt, funksjonelt og kjønnsnøytralt. Det nye kommunevåpenet «Tre seil» skulle være hovedelement, men de tre gamle kommunevåpnene skulle innlemmes i kjedet. Slik blir historien og kulturarven fra Hurum, Røyken og Asker båret med videre inn i fremtiden.

Ordførerkjedet har referanser til Askers navn, kultur og natur. Det prydes av det nye kommunevåpenet, og er omkranset av stiliserte askeblader i oksidert sølv. På baksiden henger tre mindre elementer med de tidligere kommunenes symboler. Det nye kjedet ble avduket og tatt i bruk av ordfører Lene Conradi under kommunestyrets konstituerende møte 15. oktober 2019.

Ordførerkjedet

 

På Facebook kan du se glimt fra ordførerens hverdag. Facebook-siden finner du her:

Kontakt ordføreren

Lene Conradi

Ordfører