Lene Conradi fra Høyre er ordfører i Asker.
Hun har sittet i kommunestyret siden 1995 og vært ordfører siden 2007.

Lene W. Conradi fra Høyre er ordfører i Asker. Hun har sittet i kommunestyret siden 1995 og vært ordfører siden 2007.
I sin nåværende ordførerperiode har Lene W. Conradi ledervervet i KS Akershus (Kommunenes Sentralforbund). Conradi ble i 2015 oppnevnt som medlem i Kommunesektorens etikkutvalg. Hun er dessuten vararepresentant i markarådet og i politisk styringsgruppe for fylkesplanen for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus.

I 2012 og 2013 hadde Asker kommune lederskapet for Vestregionen. Som ordfører var Lene W. Conradi leder for Vestregionen i denne toårsperiode. Hun sitter på vegne av Vestregionen i styret i Osloregionen.

Lene W. Conradi ble i 2014 også valgt inn som medlem i Høyres arbeidsutvalg, som statsminister og partileder Erna Solberg leder.

Fra høsten 2013 er hun valgt inn i representantskapet i Kommunalbanken.

Sommeren 2012 ble Lene W. Conradi oppnevnt som personlig medlem av FN-komiteen UNACLA, United Nations Advisory Committee of Local Authorities. Dette er FNs rådgivende organ for lokale myndigheter. Våren 2015 ble Conradi oppnevnt som medlem i AGGI, Advisory Group on Gender Issues, for å ivareta likestillingsperspektivet også i UNACLA.

Personalia

Fødselsdato: 5. mai 1970
Sivilstand: Gift, tre barn født i 1996, 1998 og 2004

Utdanning

2001: Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring og politiske verv

2007 - d.d.: Ordfører i Asker kommune
2001 - 2007: Politisk rådgiver for Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen
2003 - 2007: Gruppeleder for Asker Høyres kommunestyregruppe
1999 - d.d.: Representant Asker kommunestyre og formannskap
1995 - 1999: Representant Asker kommunestyre og nestleder i bygningsrådet

Mandag 17. oktober

09.00: Møte med Forskerfabrikken
12.00: Jubileumsseminar i Oslo og Omland Friluftsråd

Tirsdag 18. oktober

08.00: Møte i E18-utvalget
10.00: Møte sykehusutvalget
11.15: Bedriftsbesøk til IKANO
13.00: Møte om Dikemark
14.00: Møte med Asker kulturråd
18.00: Formannskapsmøte
19.00: Møte med fellesråd og velforbund om rådmannens forslag til handlingsprogram (HP)

Onsdag 19. oktober

08.00: Utvalgsmøte for hjelpemiddelutvalget

Torsdag 20. oktober

08.00: Utvalgsmøte for hjelpemiddelutvalget

Fredag 21. oktober

08.00: Høstkonferanse i Kommunenes sentralforbund (KS)
13.00: Åpning av Svanemerket bilvaskehall i Asker

Lørdag 22. oktober

17.00: Åpningskamp og basketfest i Leikvollhallen

Søndag 23.oktober

15.00: Bøssebærer for TV-aksjonen
17.00 Jubileumskonsert for Heggedal og Blakstad skolekorps

 

Har du noe på hjertet? Én lørdag i måneden inviterer ordfører Lene Conradi askerbøringene til en uformell prat på kulturhuset.

- Lene-timene har gitt meg mange flotte innspill som jeg tar med meg videre. Samtalene med innbyggerne er en kilde til både inspirasjon og motivasjon, og jeg er glad for at det fortsatt er interesse blant Askers befolkning for et slikt forum for dialog. Jeg håper selvsagt også at alle de som jeg prater med føler at de får noe ut av samtalene. For meg er det i hvert fall gledelig å oppleve så mye engasjement blant innbyggerne, sier Lene Conradi.

Møt ordføreren

Lene-timen finner sted i nedre vestibyle i Asker kulturhus omtrentlig én lørdag i måneden, og er en mulighet for Askers innbyggere til å slå av en prat med ordføreren, komme med innspill, gi råd og tilbakemeldinger av alle slag.

Datoer for Lene-timer høsten 2016

 • 17. september kl. 12.00-14.00
 • 29. oktober kl. 12.30-14.00
 • 26. november kl. 12.00-14.00
 • 10. desember kl. 12.00-14.00

Med forbehold om endringer.

Lene-timer på ungdomsskoler og seniorsentre

Ordføreren tilbyr også å stille på Lene-time i midttimer på ungdomsskolene eller i forbindelse med treff på seniorsentrene. Dette avtales ved å kontakte ordførerens forværelse.

Ordførerens oppfølging etter Lene-timene

Lene-timen er en uformell arena som i utgangspunktet ikke får noen direkte oppfølging. I kraft av sin rolle som ombudsperson kan ordføreren veilede innbyggere om hvilken instans som er riktig å kontakte dersom noen ønsker oppfølging, men hun har ikke anledning til å involvere seg i kommunens behandling av enkeltsaker. Dersom en innbygger ønsker kan ordføreren ta med seg gode ideer eller innspill til saker for drøfting med rådmannen. Eventuell videre behandling av slike ideer og innspill skjer i tråd med kommunens styringssystemer.

Ordføreren i Asker har en åpen side på Facebook som du finner her. Lik siden, så får du oppdateringer fra ordførerens hverdag.

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat skal tilrettelegge for arbeidet i de politiske styringsorganene og for den politiske ledelsen i kommunen, og bidra til gode politiske prosesser. Dette innebærer sekretær- og servicefunksjoner for ordfører, kommunestyret, formannskapet og øvrige politiske utvalg og ansvar for ulike reglementer og generell juridisk rådgivning knyttet til politiske organer og prosesser. Politisk sekretariat er knyttet til rådmannen. Det daglige arbeidet i sekretariatet foregår i samspill med ordfører.

Hege Damm Schwarz

Leder

Tlf: 66 90 92 28 Mob: 469 30 723

Oppgaver

 • møtesekretærfunksjoner for kommunestyret, formannskapet, komiteene, eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • forkontor til ordfører
 • tilgjengeliggjøre møtedokumenter og protokoller til møter i folkevalgte organer
 • tilrettelegging for representasjoner
 • veiledning og opplæring av folkevalgte
 • fritak for folkevalgte verv
 • meddommervalg
 • forvaltning av ulike reglementer knyttet til folkevalgte organer og folkevalgtes arbeidsvilkår
 • arbeid knyttet til Stortings- og sametingsvalg og Kommunestyre- og fylkestingsvalg