Kort fra kommunestyret 4. april

Parkeringsstrategi for Asker kommune, temaplan kultur, endring av skolekretsgrenser var noen av sakene i kommunestyret mandag.

Kort fra formannskapet 3. mai

Sluttføring av ulovligheter på Brønnøya, mulig realfagstilbud i grunnskolen, boktilbud på Spikkestad og flere reguleringsplaner var blant sakene so...