Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Ikke lenger mulig å søke

Asker kommune har oppfordret innbyggerne til å stille som meddommere i neste periode. Vi har nå fått inn nok søknader, og har derfor fjernet søknadsskjema fra nettsiden. 

Meddommer for neste periode

Asker kommune har oppfordret innbyggerne til å stille som meddommere i neste periode. Vi har nå fått inn nok søknader, og har derfor fjernet søknadsskjema fra nettsiden.

Norges lover 1867-2018.jpg

Hva er en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Fra og med 1. januar 2020 er det Asker og Bærum tingrett, med sete i Sandvika, som dekker kommunene Asker og Bærum. Lagmannsretten er Borgarting, med sete i Oslo.

Vervet som meddommer i Asker og Bærum tingrett eller Borgarting lagmannsrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Dersom du ønsker å lese mer om oppgavene til en meddommer, kan du gjøre dette på domstoladministrasjonens hjemmesider.

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer i Asker kommune. Noen av disse kravene er at du:

  • må være folkeregistrert i Asker kommune
  • er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 1.1.2021
  • snakker og forstår norsk
  • er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før kommunestyret velger utvalget
  • ikke er under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene

Utvalget av meddommere skal ha en allsidig sammensetning og bestå av like mange kvinner og menn, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen. 

Videre er innehavere av visse stillinger utelukket fra valg, se domstolloven § 71