Kort fra kommunestyret 7. mai

Årsrapport fra medvirkningsrådene, selskapsavtalen for Asker og Bærum Vannverk IKS, detaljregulering for Linlandveien, tilstandsrapport for barneverntjenesten i Asker kommune 2023 og plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer var temaer i kommunestyremøtet 7. mai.

Kommunestyret startet med en tematime om samfunnsfloken klima og natur.

Årsrapport fra medvirkningsrådene

Kommunestyret tok årsrapportene fra de lovfestede medvirkningsrådene til orientering.

Eldrerådet, Ungdomsrådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse sikrer en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder disse målgruppene. Rådene har en formell rett til å uttale seg i alle politiske saker som berører egen målgruppe. Rådenes innspill og synspunkter er en del av saksgrunnlaget og debatten før politiske beslutninger fattes.

Ifølge medvirkningsforskriften § 2 skal de tre medvirkningsrådene hvert år utarbeide årsmelding som skal legges fram for kommunestyret.

- Vi er svært glade for disse gode orienteringene, og for at rådene våre er så aktive og engasjerte. Årsrapportene viser at de tre rådene følger godt med og har gitt innspill innenfor mange ulike saksområder, sier ordfører Lene Conradi.

Rådene bidrar blant annet til å ivareta FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

- Et barnevennlig, aldersvennlig og likestilt samfunn er basert på de samme prinsippene som gjelder for et bærekraftig samfunn, slik de er beskrevet i FNs bærekraftsmål. Og her spiller rådene en riktig rolle, sier Conradi.

Endring av selskapsavtalen for Asker og Bærum Vannverk IKS

Kommunestyret i Asker kommune vedtok den reviderte selskapsavtalen for Asker og Bærum Vannverk IKS.

Asker kommune og Bærum kommune eier det interkommunale selskapet Asker og Bærum Vannverk IKS. Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) ble endret i mai 2023, og endringer i Kommuneloven trådte i kraft 1. juli 2023.

Som følge av endringer i IKS-loven og kommuneloven, er det behov for å gjøre endringer i selskapsavtalen. Endringene i lov om interkommunale selskaper (IKS) omfatter endring i reglene om møteoffentlighet for representantskapet i interkommunale selskap, flere justeringer i økonomiforskriftene, herunder frister, og å redusere statens rolle i organiseringen av selskapene.

Detaljregulering for Linlandveien - sluttbehandling

Kommunestyret vedtok Detaljregulering for Linlandveien iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

Planforslaget for Linlandveien ble tirsdag kveld lagt frem for sluttbehandling etter å ha vært på høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget tilrettelegger for totalt 40 boenheter, opparbeidelse av krysset Linlandveien/Slemmestadveien og deler av Linlandveien.

Gjennom planprosessen har det kommet innspill og merknader til planforslaget, og en innsigelse. Innsigelsen ble fremmet av Statsforvalter i Oslo og Viken fordi planområdet var i konflikt med et vernet området. Planforslaget er justert vekk fra vernet området og innsigelsen er trukket.

- Jeg er glad for at vi har vedtatt detaljregulering for Linlandveien, sier Conradi.

Tilstandsrapport for barneverntjenesten i Asker kommune 2023

Kommunestyret tok tilstandsrapport for barneverntjenesten i Asker kommune 2023 til orientering. 

Tilstandsrapporten beskriver status i tjenesten og peker på forbedringsområder. Den aktuelle tilstandsrapporten omfatter hele året 2023, og er derfor en oppdatering av rapporten som ble presentert på utvalgsmøtet for oppvekst 31. oktober 2023.

Barnevernstjenesten har i 2023 erfart økt alvorlighetsgrad i de sakene som omhandler psykisk uhelse og rus/kriminalitet. Samtidig som ikke antall saker øker.

- Vi har et barnevern som gjør en veldig god jobb. Tilstandsrapporten gir grundig innsikt i barnevernstjenestens arbeid. Den viser at lovpålagte oppgaver ivaretas på en god måte, at barnevernet samarbeider godt med andre instanser i kommunen og at de er godt i gang med et bredt forbedringsarbeid, sier ordfører Lene Conradi.

Rapporten redegjør for strategiske grep og tiltak i det videre forbedringsarbeidet. I tilstandsrapporten identifiserer barneverntjenesten flere områder hvor det er ønske om ytterligere forbedring og forsterket fokus.

Forbedringsområdene omhandler:

  • helhetlig ledelse og styringssystem
  • personalsituasjon og kompetanseheving
  • brukermedvirkning og barnevernsfaglig kvalitet
  • strukturelle systemutfordringer
  • samarbeidet og samhandlingskvaliteten med kommunale og eksterne aktører

 

Plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer

Kommunestyret vedtok plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer, som er en lovpålagt plan.

Plan for forebygging av omsorgssvikt og utvikling av adferdsproblemer beskriver kommunens forebyggende arbeid knyttet til omsorgssvikt, seksuelle overgrep, vold og adferdsproblemer. Planen må sees i sammenheng med tilstandsrapport barnevern. Planen inneholder tiltak for å sikre barn, unge og deres familier rett hjelp til rett tid.

- Plan for forebygging av omsorgssvikt og utvikling av atferdsproblemer er viktig for å fremme en trygg og god oppvekst og god helse for våre innbyggere. Det er avgjørende at kommunens samlede og koordinerte tjenestetilbud klarer å hjelpe barn og familier så tidlig som mulig, og til rett tid, for å forebygge at barn utsettes for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, sier ordfører Lene Conradi.

Interpellasjon om kommunalt frikort

Det var også en interpellasjon om et kommunalt frikort for helsetjenester for personer med varig lav inntekt. Ordfører ber om at kommunedirektøren utreder dette i en egen politisk sak, og saken kommer i kommunestyret ved en senere anledning.