Formannskapet 4. juni: Økonomiske rammebetingelser sentralt tema

Løpende barnehageopptak, detaljregulering av Engene ved Sætre, årsrapport for 2023, helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden og endelig behandling av innsigelser til kommuneplanens arealdel var noen av sakene som var oppe på formannskapet 4. juni.

Se fullstendig oversikt over sakene og opptak av møtet.

Strategiske mål og økonomiske rammer for handlingsprogrammet 2025-2028

Kommunedirektøren la frem en sak som fastsetter de strategiske føringene og forutsetningene for arbeidet med handlingsprogrammet 2025-2028, i tråd med vedtatt politisk årshjul for 2024.

Saken tar for seg langsiktige føringer, slik som kommuneplan, temaplaner og befolkningsutvikling og økonomiske rammer og forutsetninger, slik som kommuneproposisjonen for 2025 og revidert nasjonalbudsjett for 2024.

Endringer i kommunens økonomiske rammebetingelser

Regjeringens forslag til nytt inntektssystem medfører store endringer i kommunens økonomiske rammebetingelser. Forslaget er vesentlig endret fra den faglige innstillingen som kom fra Inntektssystemutvalget i 2022. I forslag til nytt inntektssystem taper Asker kommune 256 millioner kroner.

- Regjeringen har satt til side den faglige innstillingen fra Inntektssystemutvalget. Det innebærer at vi må tilpasse våre økonomiske prioriteringer etter helt nye rammer allerede fra 2025. Dette vil bli en svært krevende oppgave som vil få konsekvenser for innbyggere, tjenestetilbud og ansatte, sier kommunedirektør Lars Bjerke. 

Må vurdere ulike måter å omstille på

- Tiden frem mot budsjettbehandlingen i høst må brukes på å vurdere ulike måter å omstille organisasjonen og tjenesteproduksjonen på, sier han.

I sin orientering i formannskapet, presiserte kommunedirektøren nødvendigheten av å prioritere riktig i tiden fremover.

- Det blir derfor nødvendig å gjøre tydelige prioriteringer, sørge for en høy effektivitet i tjenestene og øke tjenestens evne til å dekke behov. Fokuset vil være på de lovpålagte tjenestene og vi må i større grad legge minimums standard til grunn, sier han. 

- De nærmeste årene vil det ikke være rom for påplussinger eller nye reformer, men heller at vi må nedprioritere og avvikle tilbud.

Dette vedtok Formannskapet

Formannskapet vedtok ti punkter i saken:

 1. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren, slik det er redegjort for i kommuneproposisjonen, legges til grunn for arbeidet med Handlingsprogram for 2025-2028.
 2. Det legges til grunn en befolkningsvekst på mellom 1,3 - 1,8 prosent i perioden. Det gjøres en årlig vurdering.
 3. Det legges til grunn et omstillingskrav på minimum 200 mill. kroner for 2025 og ytterligere 100 mill. kroner i 2026. Netto driftsresultat vil for 2025 utgjøre mellom 0 prosent og 0,5 prosent av kommunens driftsinntekter.
 4. Forslag til investeringsbudsjett og årlig låneramme innarbeides i kommunedirektørens forslag til handlingsprogram.
 5. Det legges til grunn en gjennomsnittlig avkastning på kommunens finansforvaltning på 5,5 prosent per år.
 6. Det budsjetteres med et utbytte fra de kommersielle selskapene der det er aktuelt med utbytte, i tråd med vedtatte eierstrategier.
 7. Endringer i gebyrer og brukerbetalinger som ikke er fastsatt gjennom lov og forskrift skal som minimum følge deflator. Gebyrer og brukerbetalinger fastsettes tilleggsinnstillingen.
 8. Hovedutvalgenes innspill, slik det fremkommer i saksprotokoller, vurderes i det videre arbeidet med kommunedirektørens forslag til handlingsprogram.
 9. Mål og strategier slik det fremkommer i kommuneplanen legges til grunn for kommunedirektørens forslag til handlingsprogram.
 10. Asker kommunes økonomiske handlingsregler vil revideres i forbindelse med revidering av kommunens økonomireglement høsten 2024. 

Saken skal endelig behandles i kommunestyret 11. juni. 

1. tertialrapport 2024

Formannskapet behandlet også 1. tertialrapport 2024, som gir status per 30. april på årsprognose for kommunens drifts- og investeringsbudsjett, og fremdrift i omstillings- og effektiviseringstiltak.

Tertialrapporten dekker følgende tema: 

 • Lønns- og prisvekst 
 • Sentrale inntekter og utgifter 
 • Skatt og rammetilskudd 
 • Finans- og gjeldsforvaltning 
 • Forslag til budsjettendringer innenfor drifts- og investeringsbudsjettet 
 • Status og prognose innen det enkelte tjenesteområde. Herunder: 
  • Status drift for tjenesteområdene med kommentarer til prognose for året 
  • Status for gjennomføring av omstillings- og effektiviseringstiltak 
  • Status investeringsprosjekter 
 • Sykefravær og årsverksutvikling 

- Rapporten for årets første fire måneder viser at tjenesteområdene er godt i gang med omstillingstiltakene og prognosen for 2024 viser et lite merforbruk på 4 mill. kroner. Det rapporteres likevel om økonomiske utfordringer i tjenesteområdene, sier kommunedirektøren.

Pandemien, krig i Ukraina, dyrtid og flyktningsituasjonen har hatt stor påvirkning på utviklingen i sosialhjelpsutgiftene til kommunene. Den etterfølgende prisveksten og generelt økte utgifter til livsopphold for flere i befolkningen, er også med på å påvirke utgifter til økonomisk sosialhjelp.

- Vi hadde forventet at deler av dette ville blitt kompensert i revidert nasjonalbudsjett for 2024. Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2024 gir ingen endring i kommunenes inntektsrammer for 2024. Dette er skuffende og nedslående, sier Bjerke. 

Krevende tider i vente

- Asker kommune står i en svært krevende økonomisk situasjon med stor usikkerhet i tiden som kommer. Det viser både skatteinngangen hittil og det fremlagte forslaget til nytt inntektssystem for kommunene, sier kommunedirektøren.

- Omstillingsprogrammet som er igangsatt skal sikre en fremtidig økonomisk bærekraftig tjenesteproduksjon, og vil bli enda viktigere i årene fremover. Omstilling dreier seg også om mennesker, både i samfunnet og i kommuneorganisasjonen. Derfor er det nødvendig å ha god dialog, legge til rette for møteplasser underveis hvor vi kan sørge for god og nyttig informasjon om hva som skjer, hvilke rammer vi har og hvordan vi går videre, sier Bjerke.

Kommunedirektøren vil komme tilbake med eventuelle justeringer av skatteanslaget i forbindelse med 2. tertial. 

Saken skal endelig behandles i kommunestyret 11. juni.