Fakta om politisk styring

Tanken bak det lokale selvstyret er at kommunene i størst mulig grad skal ta avgjørelser i saker som angår dem selv. Et viktig prinsipp i lokaldemokratiet er nærhet til dem avgjørelsene gjelder.

Kommunestyret

Kommunestyret blir valgt for fire år av gangen, etter de reglene som er gitt i valgloven og i kommuneloven. Asker har 55 representanter i...