Kommunestyret

Kommunestyret blir valgt for fire år av gangen, etter de reglene som er gitt i valgloven og i kommuneloven. Asker har 55 representanter i kommunestyret.

Kommunestyret er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-4.

Kommunestyrets medlemmer velges av kommunens stemmeberettigede
innbyggere, etter regler fastsatt i valgloven.

Kommunestyret skal ha 55 medlemmer med varamedlemmer. Antall
varamedlemmer for hvert parti/gruppe skal være tre flere enn
de faste medlemmene fra hvert parti/gruppe, jf. valgloven §
11-12 ( 3) .

Ordfører er møteleder i kommunestyret.

Reglement og medlemmer

Ansvar og myndighet

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen. Kommunestyret
treffer vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke annet følger av
lov eller delegering.

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale
forvaltningen, og kan forlange enhver sak lagt fram for seg
til orientering eller avgjørelse.

Kommunestyret har rett til innsyn i alle kommunale
saksdokumenter, med de begrensninger som følger av
kommuneloven § 11-13.

Kommunestyret kan omgjøre vedtak truffet av andre folkevalgte
organer, kommunedirektør/rådmann eller andre med delegert
myndighet, i samme utstrekning som disse selv kunne ha omgjort vedtaket.

Saksbehandling

Kommunelovens kapittel 11, og reglement for saksbehandling i
folkevalgte organer, vedtatt av kommunestyret, gjelder for
kommunestyrets virksomhet.

Kommunedirektør/rådmann sørger for sekretariatsbistand til
kommunestyret.