Kommunestyret

Kort fortalt

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, og blir valgt for fire år av gangen. Asker har 55 representanter i kommunestyret.

Folkevalgte på kommunestyremøte
Foto: Asker kommune

Kommunestyret er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-4.

Kommunestyrets medlemmer velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere, etter regler fastsatt i valgloven.

Kommunestyret i Asker skal ha 55 medlemmer, samt varamedlemmer. Antall varamedlemmer for hvert parti/gruppe skal være tre flere enn de faste medlemmene fra hvert parti/gruppe, jf. valgloven §11-12 ( 3) .

Ordfører er møteleder i kommunestyret.

Reglement og medlemmer

Ansvar og myndighet

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke annet følger av lov eller delegering.

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen, og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse.

Kommunestyret har rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter, med de begrensninger som følger av kommuneloven § 11-13.

Kommunestyret kan omgjøre vedtak truffet av andre folkevalgte organer, kommunedirektør eller andre med delegert myndighet, i samme utstrekning som disse selv kunne ha omgjort vedtaket.

Saksbehandling

Kommunelovens kapittel 11, og reglement for saksbehandling i folkevalgte organer, vedtatt av kommunestyret, gjelder for kommunestyrets virksomhet.

Kommunedirektør sørger for sekretariatsbistand til kommunestyret.